Przybysz Piotr, Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia

Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia

Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia

Ustawa przewiduje konieczność wystawienia kolejnego zarządzenia w razie potrzeby zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego - w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów odrębnych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa jedynie tryb postępowania w przypadku, gdy taka odpowiedzialność istnieje.

Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia jest dopuszczalne po przyjęciu przez organ egzekucyjny zarządzenia zabezpieczenia do wykonania (zob. art. 156a § 2 pkt 3 u.p.e.a.).

Kolejne zarządzenie zabezpieczenia jest wystawiane w jednej z postaci wskazanych w art. 26ca § 3 u.p.e.a.

Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu kolejnego zarządzenia zabezpieczenia (art. 26c § 4 w związku z art. 156a u.p.e.a.).

Krok: stwierdzenie, że małżonek zobowiązanego ponosi odpowiedzialność z majątku wspólnego

Z odrębnych przepisów może wynikać, że małżonek zobowiązanego ponosi odpowiedzialność wraz z zobowiązanym z ich majątku wspólnego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, to w takim przypadku należy przystąpić do wystawienia kolejnego zarządzenie zabezpieczenia.

Wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia wierzyciel wierzyciel czy zarządzenie zabezpieczenia zostało przyjęte do wykonania? wszczęcie postępowania zabezpieczającego stwierdzenie, że małżonek zobowiązanego ponosi odpowiedzialność z majątku wspólnego wystawienie kolejnego zarządzenia zabezpieczenia tak nie

Krok: czy zarządzenie zabezpieczenia zostało przyjęte do wykonania?

Kolejne zarządzenie zabezpieczenia może być wystawione po przyjęciu przez organ egzekucyjny zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Informacja wierzyciela o nadaniu temu zarządzeniu klauzuli o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania stanowi bowiem konieczny element kolejnego zarządzenia zabezpieczenia (zob. art. 156a § 2 pkt 3 u.p.e.a.).