Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie niestawiennictwo wezwanego otrzymanie wezwania możliwe przebieg postępowania stawiennictwo wezwanego sąd skład orzekający sąd skład orzekający podjęcie dalszych czynności mających na celu wysłuchanie wezwanego zarządzenie przymusowego sprowadzenia przymusowe sprowadzenie wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie wezwanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie celem wysłuchania czy niestawiennictwo było usprawiedliwione tak nie

Krok: wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, które dopuszczalne jest jedynie po przeprowadzeniu postępowania przez sąd.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć podmioty wymienione w art. 545 § 1 k.p.c.

Patrz także komentarz zamieszczone w schemacie:

Wszczęcie postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Krok: wezwanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie celem wysłuchania

W sprawach o ubezwłasnowolnienie wysłuchanie osoby, której wniosek dotyczy jest obligatoryjne. Sąd ma zatem obowiązek, niezwłocznie po wszczęciu postępowania, wezwać tę osobę do stawiennictwa w sądzie celem wysłuchania.

Przewidziane w art. 547 § 1 k.p.c. wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, w obecności biegłego psychologa oraz ewentualnie także biegłego lekarza psychiatry lub neurologa, jest obligatoryjne tylko w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (por. postanowienie SN z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 470/09, OSNC-ZD 2010, nr 4, poz. 114 z glosą aprobującą A. Sylwestrzak, GSP- Prz.Orz. 2010, nr 3-4, s. 63-70).

Sąd w wezwaniu powinien wskazać termin wysłuchania, a także jego dokładny czas i miejsce.