Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 2 maja 2012 r.
Autorzy:

Wyrażenie poglądu przez organizację przedsiębiorców (postępowanie w sprawach gospodarczych)

Wyrażenie poglądu przez organizację przedsiębiorców (postępowanie w sprawach gospodarczych)

Wyrażenie poglądu przez organizację przedsiębiorców (postępowanie w sprawach gospodarczych)

Krok: możliwe do wystąpienia sytuacje dotyczące wyrażenia poglądu na sprawę

1. W myśl art. 4796a k.p.c. przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu.

2. Taka możliwość została wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 891). W literaturze podkreśla się, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim na celu stworzenie materialnoprawnej podstawy dla organów ochrony konkurencji do przedstawiania sądowi swojego stanowiska w sprawach gospodarczych.

Krok: wniosek o udostępnienie akt sprawy

1. Na wniosek podmiotu uprawnionego sąd może udostępnić mu akta sprawy w zakresie niezbędnym do przedstawienia poglądu.

2. Udostępnieniu nie podlegają całe akta, a jedynie ta ich część, która jest niezbędna do wydania poglądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację