Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów... - OpenLEX

Klatka Jędrzej, Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 5 września 2019 r.
Autorzy:

Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu

Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu

Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu

Jeżeli przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na terenie danej gminy nie wywiąże się z obowiązku określonego w art. 9e ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma obowiązek wymierzyć mu z tego tytułu karę pieniężną.

Wymierzenie kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu przedsiębiorca przedsiębiorca doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania organ organ oczekiwanie na skuteczne doręczenie zawiadomienia wymierzenie kary pieniężnej wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej powzięcie przez organ informacji o nieprzekazaniu zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji zastępczej czy naruszenie miało miejsce po raz pierwszy? wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary zawiadomienie o wszczęciu postępowania tak nie

Krok: powzięcie przez organ informacji o nieprzekazaniu zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji zastępczej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W niektórych przypadkach dozwolone jest przekazanie ww. odpadów do instalacji zastępczych.

Regionalną instalacją oraz instalacją zastępczą może być tylko instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych wskazana w uchwale sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jako instalacja główna (regionalna) lub zastępcza.

Patrz również: Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości zmieszanymi odpadami komunalnymi;

Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma obowiązek wymierzyć mu z tego tytułu karę pieniężną. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy do takiego naruszenia doszło już w przeszłości. W takiej sytuacji ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje innego rodzaju sankcję, a mianowicie wykreślenie z rejestru. Patrz również: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Organem właściwym do wymierzenia kary jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej. Jeżeli dany podmiot jest wpisany do rejestru w kilku gminach, będzie to organ tej gminy, na terenie której powstały odpady wywiezione do niewłaściwej instalacji.

Informację o nieprzekazaniu odpadów do właściwej instalacji organ może powziąć na skutek donosu, informacji podanych przez przedsiębiorcę w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n ust. 1 u.u.c.p.g., bądź też w wyniku kontroli przeprowadzonej u tego przedsiębiorcy na podstawie art. 9u u.u.c.p.g.

Krok: czy naruszenie miało miejsce po raz pierwszy?

Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku przekazywania odpadów bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji zastępczej są różne w zależności od tego, czy jest to pierwsze naruszenie czy też kolejne.