Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Wymierzenie kary i odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas obowiązkowej kontroli

Wymierzenie kary i odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas obowiązkowej kontroli

Wymierzenie kary i odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas obowiązkowej kontroli

Dopuszczenie się nieprawidłowości przy realizacji obiektu budowlanego wymagającego uzyskania pozwolenia na użytkowanie rodzić będzie nie tylko skutek w postaci odmowy udzielenia takiego pozwolenia, ale dodatkowo wiązać się będzie z koniecznością poniesienia przez inwestora kary administracyjnej. Kara taka stanowi formę represjonowania na drodze administracyjnej niepożądanych zachowań tych inwestorów, którzy z naruszeniem przepisów p.b. zamierzają przystąpić do użytkowania obiektu.

Krok: stwierdzenie nieprawidłowości podczas obowiązkowej kontroli

Obowiązkowa kontrola przeprowadzona w trakcie postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu może ujawnić nieprawidłowości w zakresie wykonanych robót. Chodzi tu o kwestie objęte zakresem kontroli, a wymienione w art. 59a ust. 2 p.b. W takim przypadku właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 83 p.b.) zobowiązany jest do przeprowadzenia ustaleń mających na celu wymierzenie kary z tego tytułu.

Krok: ustalenie liczby nieprawidłowości

Każda stwierdzona nieprawidłowość stanowi podstawę do ustalenia kary. Tak więc w przypadku wielu nieprawidłowości na wysokość ustalonej ostatecznie kary składać się będzie zawsze suma kar za każdą nieprawidłowość. Nie ma podstaw do przyjęcia, że na wymierzenie kary w trybie art. 59f ust. 1 p.b. pozwalają jedynie nieprawidłowości mające charakter "istotnych" odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (tak NSA w wyroku z dnia 7 maja 2009 r., II OSK 712/08, LEX nr 574437). Za nieprawidłowość należy więc uznać każde odstępstwo od jednoznacznie określonego obowiązku prawnego, o ile tylko dotyczy ono materii objętej zakresem obowiązkowej kontroli (podobnie NSA w wyroku z dnia 23 września 2011 r., II OSK 1353/10, LEX nr 1151846).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację