Wiktorowska Ewa, Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. zamówień badawczych i naukowych

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. zamówień badawczych i naukowych

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. zamówień badawczych i naukowych

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. zamówień badawczych i naukowych

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. podtrzymała wyłączenie spod reżimu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, a ich wartość nie przekracza tzw. progów unijnych.

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia na dostawy lub usługi do celów prac badawczych lub naukowych

Zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych jest zobligowany przed ich udzieleniem dokonać badania, czy planowany zakres i przedmiot zamówienia nie podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów ustawy p.z.p. tylko w przypadkach określonych w art. 4d ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Jeśli nie zachodzą przesłanki określone w tym przepisie, zamawiający stosuje ustawę p.z.p. do udzielenia zamówienia publicznego.

Wyłączenie z obowiązku stosowania p.z.p. zamówień badawczych i naukowych zamawiający zamawiający czy wartość zamówienia przekracza tzw. „progi unijne”? zamawiający wyłącza zamówienie z przepisów p.z.p. zamawiający chce udzielić zamówienia na dostawy lub usługi do celów prac badawczych lub naukowych zamawiający stosuje przepisy p.z.p. do udzielenia zamówienia badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p. czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi? czy dostawy lub usługi służą wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych? czy zamówienie służy produkcji masowej? czy zamówienie służy pokryciu kosztów badań i rozwoju lub osiągnięciu rentowności rynkowej? nie tak tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki wyłączenia przepisów p.z.p.

Zamawiający może nie stosować przepisów p.z.p., gdy są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 4d ust. 1 pkt 1 p.z.p.