Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 listopada 2013 r.
Autorzy:

Wykonywanie wniosku państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o powiadomienie w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Wykonywanie wniosku państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o powiadomienie w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Wykonywanie wniosku państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o powiadomienie w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Pomoc udzielana państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, może polegać na doręczeniu określonemu podmiotowi dokumentów odnoszących się do należności pieniężnych. W sprawach udzielania pomocy poprzez powiadomienie w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu pomocy poprzez powiadomienie w zakresie należności pieniężnych wskazanych w art. 2 pkt 1–6 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289); (patrz Wykonywanie wniosku państwa członkowskiego o powiadomienie w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 1-6 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń). Oznacza to, że dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.U.UE.L.2010.84.1) jest stosowana odpowiednio w ramach przedstawianej procedury, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Wniosek o doręczenie jest realizowany przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy wniosek (art. 15 ust. 2 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Doręczenie jest dokonywane w sposób określony w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz art. 39 i nast. k.p.a.). Można kwestionować prawidłowość doręczenia wnosząc sprzeciw (art. 71 ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Krok: wniosek o powiadomienie

Państwo członkowskie lub państwo trzecie występuje z wnioskiem o udzielenie przez Rzeczpospolitą Polską pomocy poprzez doręczenie określonemu podmiotowi dokumentów odnoszących się do należności pieniężnych.

Procedura jest stosowana w zakresie należności pieniężnych wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289), to jest należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Krok: otrzymanie wniosku o powiadomienie

Wnioski o udzielenie pomocy, dokumenty, informacje oraz inne wnioski przesyła się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, a jeżeli ze względów technicznych nie jest to możliwe - drogą pocztową (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).

Wnioski o udzielenie pomocy, dokumenty, informacje oraz inne wnioski przesyła się pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwem trzecim drogą pocztową (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1289).