Ogonowska Adrianna, Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Autor:

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Przedmiotem procedury jest wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. Procedura toczy się między odpowiednimi organami ochrony środowiska, tj. starostą, marszałkiem województwa, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (RDOŚ) a posiadaczem odpadów. Dodatkowym uczestnikiem procedury jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ), , organ wykonawczy gminy oraz komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów WIOŚ komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej WIOŚ komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydanie postanowienia przyjęcie wniosku o przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów starosta, marszałek województwa, RDOŚ starosta, marszałek województwa, RDOŚ wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów wezwanie do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów czy braki formalne zostały uzupełnione? czy zachodzą przesłanki odmowy wydania zezwolenia? (!) przyjęcie wniosku  o wydanie zezwolenia na  przetwarzanie odpadów  pochodzących z procesów  wytwarzania dwutlenku tytanu  oraz przetwarzania tych  odpadów czy wniosek spełnia wymogi formalne? powzięcie wiadomości o niezastosowaniu się do wezwania wydanie decyzji odmownej odebranie postanowienia pozostawienie wniosku bez rozpoznania złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów odebranie uzupełnionego wniosku wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czy określenie rodzajów odpadów jest wystarczające do ustalenia zagrożenia? posiadacz odpadów posiadacz odpadów przyjęcie decyzji odmownej niewskazanie składu chemicznego i właściwości odpadów czy zastosowano się do wezwania? zaakceptowanie decyzji przez adresata odebranie wezwania podanie podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów odebranie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów wniesienie odwołania złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? tak nie nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Posiadacz odpadów składa wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. Wniosek zawiera elementy wskazane w art. 42 ust. 2 u.o. i art. 98 ust. 1 u.o. Elementy te mają charakter obligatoryjny.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 5 u.o.

Do wniosku należy dołączyć także dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a i 4b u.o.

Należy mieć na uwadze także art. 72 ust. 2a u.o.o.ś. (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 lipca 2014 r., IV SA/Po 182/14, LEX nr 1488423; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2014 r., IV Sa/Po 1079/13, LEX nr 1504320).

Wniosek musi też spełniać wymogi formalne z art. 63 § 2 k.p.a.

Definicja posiadacza odpadów wynika z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Pojęcie to jest bardzo szerokie, niebudzące większych problemów praktycznych. Według M. Górskiego posiadaczy odpadów można podzielić na dwie grupy: posiadaczy legalnych i posiadaczy nielegalnych. Posiadacz legalny to posiadacz działający na podstawie uzyskanej zgodny na gospodarowanie odpadami albo wyraźnie z takiego obowiązku zwolniony. Posiadacz nielegalny to posiadacz takiej zgody nieposiadający oraz niepodlegający zwolnieniom z jej uzyskania. M. Górski zauważa, że „rozróżnienie to wiąże się przede wszystkim z określeniem możliwości i warunków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami” (M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 46).

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów zwolnione są podmioty wskazane w art. 45 ust. 1, 2, 4 u.o. Dodatkowo zastosowanie ma art. 170 u.o.

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów jest uzależnione od uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Wysokość opłaty skarbowej wynika ust. 43c części III z załącznika do u.o.s.

Ustawodawca definiuje przetwarzanie w art. 3 ust. 1 pkt 21 u.o. Istotnym elementem definicji są terminy: odzysk, unieszkodliwianie oraz przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Definicja odzysku wynika z art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o. oraz z załącznika nr 1 do u.o. Z kolei definicja unieszkodliwiania określona została w art. 3 ust. 1 pkt 30 u.o. oraz w załączniku nr 2 do u.o. Brak jest definicji legalnej terminu „przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie”. Pomocne w tym zakresie mogą być informacje zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do u.o.

Krok: (!) przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Odpowiednie organy przyjmują wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. Co do zasady odpowiednim organem jest starosta. Wyjątkowo tym organem jest marszałek województwa (w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 u.o. oraz 41 ust. 6 u.o.) bądź RDOŚ na terenach zamkniętych.

Definicja terenów zamkniętych wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368).

Właściwość miejscowa organów uzależniona jest od miejsca przetwarzania odpadów. Miejsce to wskazuje posiadacz odpadów, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Uwaga! Ryzyko: Niewyznaczenie stopnia uszczegółowienia sposobu wskazania miejsca przetwarzania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

W ustawie o odpadach nie wyznaczono stopnia uszczegółowienia sposobu wskazania we wniosku o wydanie zezwolenia miejsca na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. Przyjąć należy, że określenie jest dokonywane przez oznaczenie miejscowości, na której terenie odbywać ma się przetwarzanie tych odpadów.