Przybysz Piotr, Wybór formy utrwalenia na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 lutego 2021 r.
Autor:

Wybór formy utrwalenia na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego

Wybór formy utrwalenia na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego

Wybór formy utrwalenia na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego

Zasada ogólna pisemności (art. 14 § 1 k.p.a.) jest stosowana w postępowaniu egzekucyjnym w administracji z mocy art. 18 u.p.e.a. Oznacza ona, że rozstrzygnięcia oraz inne czynności podejmowane w toku postępowania powinny być utrwalone na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera obszerne regulacje dotyczące utrwalania na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego. W sprawach nieuregulowanych w ustawie uzupełniająco stosuje się w odpowiedni sposób przepisy k.p.a. o protokołach i adnotacjach (art. 67-72 k.p.a.).

Krok: podjęcie czynności wymagającej utrwalenia na piśmie

Zgodnie z zasadą pisemności czynności mające znaczenie dla postępowania powinny być utrwalone na piśmie, chyba że są one dokonywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wybór formy utrwalenia na piśmie czynności postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny organ egzekucyjny czy ma to być dokument stanowiący podstawę do zastosowania środka egzekucji należności pieniężnych? sporządzenie zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności możliwe formy dokumentów stanowiących podstawę stosowania środków egzekucji należności pieniężnych pokwitowanie odbioru pieniędzy sporządzenie protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości sporządzenie protokołu odebrania dokumentu sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych zgodnie z art. 53 u.p.e.a. sporządzenie protokołu zajęcia i odbioru ruchomości czy ma być sporządzony protokół opisu i oszacowania wartości nieruchomości sporządzenie protokołu zajęcia prawa majątkowego sporządzenie protokołu lub adnotacji wg przepisów k.p.a. podjęcie czynności wymagającej utrwalenia na piśmie czy jest to czynność egzekucyjna? nie tak zajęcie prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności zajęcie prawa majątkowego zajęcie i odbiór ruchomości odebranie dokumentu odbiór pieniędzy nie tak tak nie

Krok: czy jest to czynność egzekucyjna?

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera regulację dotyczącą sporządzania protokołów z czynności egzekucyjnych. Zasadą jest obowiązek sporządzenia protokołu z czynności egzekucyjnych zawierającego elementy określone w art. 53 u.p.e.a. Przepisy szczególne mogą przewidywać inną formę utrwalenia przebiegu czynności egzekucyjnej lub określać inne elementy protokołu z czynności egzekucyjnych.