Gil Izabella, Wpływ otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wpływ otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem

Wpływ otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem sędzia-komisarz sędzia-komisarz rozpoznanie wniosku zawieszenie postępowania egzekucyjnego oddalenie wniosku wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem wierzyciel wierzyciel wierzycielowi przysługuje wierzytelność nieobjęta z mocy prawa układem czy wierzytelność jest zabezpieczona na mieniu dłużnika? wierzyciel może wszcząć albo dalej prowadzić egzekucję wierzyciel może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia nie tak

Krok: wierzycielowi przysługuje wierzytelność nieobjęta z mocy prawa układem

Artykuł 150 i art. 151 p.r. wskazuje na wierzytelności objęte z mocy prawa układem i wyłączone spod układu.

Krok: czy wierzytelność jest zabezpieczona na mieniu dłużnika?

Ustalenie, czy przysługująca wierzycielowi wierzytelność nieobjęta z mocy prawa układem jest zabezpieczona na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, jest niezbędne z następujących powodów.

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską będzie mógł w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Będzie to istotna zmiana w porównaniu z obecnym stanem prawnym, w którym wierzyciel posiadający na przykład zabezpieczenie w postaci hipoteki nie kierował egzekucji do nieruchomości, lecz do środków zgromadzonych na rachunku bankowym (nieobjętych żadnym zabezpieczeniem). W efekcie postawa wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe w istocie warunkowała dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika. W ten sposób wierzyciel rzeczowy uzyskiwał nadmiernie uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z posiadanym zabezpieczeniem. Istota zabezpieczeń rzeczowych i ich zasadne uprzywilejowanie w systemie prawnym nie powinny być podstawą do nadmiernego rozszerzania uprawnień kosztem pozostałych uczestników postępowania - w tym wypadku kosztem nie tylko dłużnika, ale również pozostałych wierzycieli, dla których z możliwością dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika bezpośrednio jest związana szansa na uzyskanie większego zaspokojenia (por. Uzasadnienie projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, s. 51).

Krok: wierzyciel może wszcząć albo dalej prowadzić egzekucję

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem i niezabezpieczonych na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może być wszczynane i dalej prowadzone po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.