Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wniosek o wyjaśnienie treści decyzji

Wniosek o wyjaśnienie treści decyzji

Wniosek o wyjaśnienie treści decyzji

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek i elementów składających się na przygotowanie wniosku o wyjaśnienie treści decyzji.

Krok: przesłanki przygotowania wniosku

Podstawowymi przesłankami sporządzenia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji są wady decyzji polegające na:

– niejasnym, niejednoznacznym sformułowaniu treści,

– wątpliwości co do istoty rozstrzygnięcia,

– trudnościach z ustaleniem zakresu obowiązków lub przysługujących uprawnień (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 stycznia 2002 r., III SA 1760/00).

Omawianej tematyki dotyczy procedura Sposoby zwalczania omyłek.

Krok: analiza decyzji

Analiza decyzji ma na celu stwierdzenie, czy zaszły przesłanki do wnioskowania o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji.

Przede wszystkim należy wskazać, iż celem wyjaśnienia wątpliwości nie może być:

– stwierdzenie niejasności przepisów prawnych ani wadliwości aktu administracyjnego (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 marca 2008 r., III SA/Gl 1188/07),

– interpretacja gramatyczna, logiczna czy celowościowa treści decyzji (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2003 r., III SA 622/01),

– doprowadzenie do nowego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej lub jego uzupełnienia (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2003 r., III SA 622/01),

– prostowanie w tym trybie niedokładności czy też omyłek albo lapidarności w zakresie ustaleń faktycznych wynikających z uzasadnienia decyzji (por. wyrok NSA w Lublinie z dnia 16 lutego 2000 r., I SA/Lu 1438/98).

Nie ma terminu, do kiedy strona może żądać wyjaśnienia wątpliwości. Stąd wniosek, iż wątpliwości można wyjaśniać także po wniesieniu odwołania. Oznacza to, że już w momencie wejścia pierwotnej decyzji do obrotu prawnego jej treść należało rozumieć tak, jak zawarto to w później wydanym postanowieniu wyjaśniającym (por. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2007 r., II FSK 1655/06).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację