Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r. do: 13 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji

Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji

Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji

Informacje otrzymane we wnioskach o zawarcie umowy koncesji powinny dać koncesjodawcy możliwość zbadania wiarygodności podmiotu, z którym ewentualnie podpisze wieloletnią umowę koncesji. W praktyce weryfikacja i ocena wniosków o zawarcie umowy koncesji odbywać się będzie w trakcie jednego z posiedzeń komisji ds. wyboru koncesjonariusza, którego przebieg będzie uzależniony od postanowień przyjętych w regulaminie prac komisji. Komisja najczęściej zbiera się w określonym terminie w siedzibie koncesjodawcy i po analizie każdego z wniosków prowadzi obrady/dyskusje, rozstrzygając ewentualne wątpliwości.

Członkowie komisji powinni sprawdzać wnioski o zawarcie umowy koncesji pod kątem tego, czy ich treść spełnia wymogi określone w art. 13 ust. 1–3 u.k.r.b.u. Choć regulacja ta nie może zostać uznana za prekwalifikację w rozumieniu prawa zamówień publicznych, to wydaje się, iż ma do niej podobny charakter. Od „klasycznych” prekwalifikacji odróżnia ją przede wszystkim to, iż ocena wniosków w przypadku u.k.r.b.u. została zasadniczo zawężona do weryfikacji ich prawidłowości i kompletności oświadczeń.

Brak któregokolwiek z wymaganych przez art. 13 u.k.r.b.u. oświadczeń lub niezłożenie ich w pełnym zakresie, powoduje, że wniosek jest niekompletny. Ustawa nie daje koncesjodawcy podstaw do wezwania zainteresowanego podmiotu, który złożył niekompletny wniosek, do jego uzupełnienia. Jest to regulacja odmienna od rozwiązań przyjętych art. 26 ust. 3 p.z.p, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia wniosku.

Pozytywny wynik weryfikacji wniosku powoduje po stronie koncesjodawcy obowiązek zaproszenia kandydata do udziału w negocjacjach.

Krok: otrzymanie wniosku od zainteresowanego podmiotu

Zgodnie z dyspozycją omawianego art. 13 u.k.r.b.u. podmiot zainteresowany zobowiązany jest do złożenia wniosku, który zawierał będzie oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału, które dotyczą zdolności ekonomicznej i finansowej, kwalifikacji technicznych lub zawodowych, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Krok: badanie czy wniosek złożono w terminie

Pierwszą czynnością komisji powołanej do wyboru koncesjonariusza powinno być sprawdzenie czy wniosek o zawarcie umowy koncesji wpłynął w terminie określonym w ogłoszeniu o koncesji.

Jeżeli wartość koncesji nie przekracza progu unijnego, termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji nie może być krótszy niż 21 dni liczonych od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku koncesji na usługi) lub przesłania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (w przypadku koncesji na roboty budowlane).

Jeżeli natomiast wartość przedmiotu koncesji jest równa bądź przekracza próg unijny, termin na złożenie wniosków nie może być krótszy niż 45 dni liczonych od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych lub od dnia przesłania ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy koncesji koncesjodawca koncesjodawca czy oświadczenia są prawdziwe i kompletne? nieprzyjęcie wniosku sprawdzenie kompletności i prawdziwości oświadczeń nieprzyjęcie wniosku czy podmiot złożył inne wymagane oświadczenia? nieprzyjęcie wniosku czy oświadczenie jest związane z wykonywaniem przedmiotu koncesji? nieprzyjęcie wniosku otrzymanie wniosku od zainteresowanego podmiotu badanie czy wniosek złożono w terminie zwrot wniosku czy złożono oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu? zaproszenie kandydata do udziału w negocjacjach nieprzyjęcie wniosku czy złożono oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? czy podmiot złożył oświadczenie w pełnym zakresie? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie