Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu... - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 z późn. zm.) dodała do ustawy z dnia 29 maja 2015 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - Dział IVa (Ocena potrzeb zdrowotnych). Zgodnie z art. 95d u.ś.o.z. tej ustawy właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w art. 95d ust. 6 u.ś.o.z., wydaje w formie decyzji administracyjnej opinię o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, lub o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Artykuł 95d ust. 1 pkt 3 u.ś.o.z., dodany ustawą z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) wprowadził dodatkowo opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które wnioskodawca zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Uwaga: Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

1) szpitalnego oddziału ratunkowego;

2) szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;

3) centrum urazowego;

4) centrum urazowego dla dzieci (art. 95d ust. 2 u.ś.o.z.).

Niniejsza procedura przedstawia tryb uzyskiwania decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Uzyskiwanie decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą wojewoda wojewoda ustalenie treści wpisów w RPWDL uzyskanie opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wydanie decyzji odebranie wniosku ustalenie treści Mapy Regionalnej ustalenie treści priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej wnioskodawca wnioskodawca wniesienie opłaty od wniosku złożenie wniosku

Krok: wniesienie opłaty od wniosku

Wniosek o wydanie opinii o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz o jej zmianę podlega opłacie wynoszącej 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa - art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

Krok: złożenie wniosku

W celu uzyskania decyzji o celowości utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą podmiot tworzący składa do wojewody wniosek.

Do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty (art. 95e ust. 5 u.ś.o.z.).

Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 u.ś.o.z., zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego opinię;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;

4) wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;

5) opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 u.ś.o.z., zawierający:

a) zakres rzeczowy inwestycji,

b) uzasadnienie celowości inwestycji,

c) okres realizacji inwestycji,

d) wskazanie miejsca realizacji inwestycji,

e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 u.ś.o.z., a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,

f) inne informacje dotyczące inwestycji;

6) wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;

8) oświadczenie o zgodności danych pod rygorem odpowiedzialności karnej;

9) datę jego sporządzenia;

10) podpis osoby upoważnionej do jego złożenia.