Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 30 czerwca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 z późn. zm.) dodała do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - Dział IVa (Ocena potrzeb zdrowotnych). Zgodnie z art. 95d u.ś.o.z. właściwy wojewoda, na wniosek podmiotu określonego w art. 95d ust. 6 u.ś.o.z., wydaje w formie decyzji administracyjnej opinię o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat.

Natomiast w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, art. 95d u.ś.o.z. przewiduje wydanie opinii o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 mln zł w okresie 2 lat.

Niniejsza procedura przedstawia tryb uzyskiwania decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Uzyskiwanie decyzji o celowości realizacji inwestycji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wojewoda wojewoda ustalenie treści priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustalenie treści wpisów w RPWDL wydanie decyzji odebranie wniosku ustalenie treści Mapy Regionalnej wnioskodawca wnioskodawca określenie wartości inwestycji wniesienie opłaty od wniosku złożenie wniosku

Krok: określenie wartości inwestycji

Artykuł 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.) - dalej u.ś.o.z. - przewiduje wydanie przez wojewodę opinii o celowości realizacji przez podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat - w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju świadczenia szpitalne, oraz inwestycji o wartości przekraczającej 2 mln zł w okresie 2 lat - w przypadku podmiotu udzielającego świadczeń w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Pierwszym krokiem winno być więc ustalenie, czy planowana przez podmiot inwestycja przekracza wyżej wymienione ramy finansowe.

Do określenia wartości inwestycji zalicza się następujące rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów:

1) przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej u.p.b. - wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektów budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

2) realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 u.p.b., wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

3) zakupu obiektów budowlanych;

4) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych;

5) transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środków trwałych do używania;

6) zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 95d ust. 4 u.ś.o.z.).

Krok: wniesienie opłaty od wniosku

Wniosek o wydanie opinii oraz o jej zmianę podlega opłacie wynoszącej 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa (art. 95d ust. 7 u.ś.o.z.).

Wysokość opłaty podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zwaloryzowana kwota jest publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących wojewodów (art. 95d ust. 9 u.ś.o.z.).

Opłat nie wnosi podmiot tworzący będący ministrem, centralnym organem administracji rządowej lub wojewodą (art. 95d ust. 8 u.ś.o.z.).