Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 24 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Procedura ma na celu wskazanie postępowania podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Krok: plan podjęcia działalności na terenie SSE

Należy ocenić zamierzone działalnie inwestycyjne pod kątem:

1) czy jest zgodne z planem rozwoju danej strefy ekonomicznej;

2) jakie są uwarunkowania w zakresie kosztów planowanej inwestycji, koniecznych kosztów związanych w realizacją inwestycji w strefie oraz planowanego zatrudnienia pracowników na potrzeby realizacji;

3) określić planowany czas realizacji inwestycji;

4) określić jaki tytuł prawny do terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, na terenie SSE jest brany pod uwagę (własność, użytkowanie wieczyste, czy dzierżawa bądź leasing, w przypadku gdy nieruchomości).

Planowana inwestycja powinna być organizacyjnie wydzielona od innej działalności prowadzonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej poprzez np. wydzielenie samodzielnie organizacyjnej części przedsiębiorstwa lub powołanie spółki celowej.

Krok: czy inwestycja może uzyskać zezwolenie?

Nie można uzyskać zezwolenia na prowadzenie na terenie SSE następujących rodzajów działalności:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

4) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.);

5) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,

b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,

c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

15) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Zezwolenia nie udziela się również w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2–5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1) .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację