Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - OpenLEX

Łokaj Maciej, Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) SP ZOZ gospodaruje posiadanym mieniem. Opierając się na brzmieniu powyższego przepisu SP ZOZ ma między innymi prawo do użyczenia posiadanych aktywów trwałych. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje poszczególne czynności konieczne do podjęcia w celu skutecznego oddania w użyczenie aktywów trwałych przez SP ZOZ. Procedura dotyczy bezprzetargowego trybu wyłonienia biorącego w użyczenie. Autor zwraca uwagę na elementy niezbędne do uwzględnienia również w przypadku zastosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych.

Użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej biorący w użyczenie biorący w użyczenie wysłanie oferty decyzja o przygotowaniu oferty opracowanie oferty SP ZOZ SP ZOZ przygotowanie wniosku o wydanie zgody przez podmiot tworzący odebranie zgody zawarcie umowy użyczenia możliwe decyzje przyjęcie oferty odrzucenie oferty negocjacje umowy odebranie dokumentu odebranie oferty analiza oferty podmiot tworzący podmiot tworzący odebranie wniosku możliwe decyzje decyzja odmowna zgoda na użyczenie przesłanie dokumentu zawierającego zgodę decyzja o określeniu zasad użyczenia aktywów SP ZOZ-u wysłanie dokumentu opracowanie zasad użyczenia

Krok: decyzja o określeniu zasad użyczenia aktywów SP ZOZ-u

Użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ-u nastąpić może wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Pojęcie „aktywów trwałych” należy definiować w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - jako aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych (art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.r.). Użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ-u w oparciu o zasady określone przez podmiot tworzący dotyczy zarówno trybu przetargowego jak i bezprzetargowego. Czynność prawna dokonana przez SP ZOZ i polegająca na oddaniu w użyczenie aktywów trwałych bez określonych przez podmiot tworzący zasad lub z ich pominięciem jest nieważna - art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l.

Krok: opracowanie zasad użyczenia

Podmiot tworzący określa zasady użyczenia aktywów trwałych poprzez wydanie stosownego aktu prawnego w postaci najczęściej zarządzenia lub uchwały, w zależności od rodzaju podmiotu tworzącego, z jakim mamy do czynienia, np. w przypadku SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym będzie odpowiedni minister, zasady będą miały formę zarządzenia, w przypadku samorządowej placówki medycznej, zasady określone zostaną w formie uchwały (art. 54 ust. 2 u.dz.l.). Dokument określający zasady użyczenia aktywów trwałych SP ZOZ-u może mieć charakter ogólny jak i odnosić się ściśle do konkretnej umowy lub transakcji.