Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Przedmiot i charakter uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko trafnie charakteryzuje teza wyroku NSA: „Wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję w zakresie kwestii środowiskowych i praktycznie tę decyzję kształtuje. Konieczność uzasadnienia tego postanowienia podkreśla przy tym merytoryczny charakter takiego postanowienia, rozstrzygającego faktycznie sprawę, co do istoty” (teza 1 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r., II OSK 2544/11, LEX nr 1138181).

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko strona postępowania głównego strona postępowania głównego prawo wniesienia zażalenia na przewlekłość postępowania organu uzgadniającego czy postanowienie wydano w terminie? brak możliwości złożenia zażalenia odebranie zawiadomienia organ uzgadniający organ uzgadniający badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organu właściwego w sprawach oceny wodnoprawnej wystąpienie o zapewnienie udziału społeczeństwa zawiadomienie o zajętym stanowisku ustalenie stron postępowania badanie właściwości organu badanie wymogów formalnych wniosku czy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000? uzyskanie opinii dyrektora urzędu morskiego odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia merytoryczne badanie wniosku czy przedsięwzięcie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych prawem wodnym? doręczenie postanowienia odmowa wszczęcia postępowania przekazanie według właściwości pozostawienie wniosku bez rozpoznania rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo czy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim? odebranie wniosku czy spełnione są przesłanki określone w art. 34 u.o.p.? strony postępowania głównego strony postępowania głównego odebranie zawiadomienia organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej udział społeczeństwa przekazanie uwag i wniosków zapoznanie się z treścią postanowienia wniesienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia odebranie postanowienia przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko zawiadomienie stron postępowania ws. wydania DUŚ dopuszczalne niedopuszczalne niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko

W ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, organ właściwy do jej wydania zobligowany jest uzgodnić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Krok: wniesienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Załącznikami do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia są dokumenty wymienione w art. 89 ust. 2 u.o.i.ś.