Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących postępowanie nieprocesowe

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 8 lipca 2015 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących postępowanie nieprocesowe

Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących postępowanie nieprocesowe

Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących postępowanie nieprocesowe

Uzasadnianie i doręczanie postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy albo innych postanowień kończących postępowanie nieprocesowe sąd pierwszej instancji skład orzekający przewodniczący sąd pierwszej instancji skład orzekający przewodniczący zaniechanie sporządzenia uzasadnienia postanowienia sporządzenie z urzędu uzasadnienia postanowienia postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sporządzenie uzasadnienia postanowienia na wniosek uczestnika czy postanowienie zostało zaskarżone? sporządzenie z urzędu uzasadnienia postanowienia wydanie postanowienia co do istoty sprawy albo innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym czy uczestnik zrzekł się doręczenia postanowienia? czy uczestnik zgłosił wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem? doręczenie z urzędu uczestnikowi odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczenie uczestnikowi na jego wniosek odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem tak nie tak nie tak nie

Krok: wydanie postanowienia co do istoty sprawy albo innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie

W myśl reguły przewidzianej w art. 517 k.p.c. w postępowaniu nieprocesowym sąd uzasadnia i doręcza postanowienia stosownie do art. 357 k.p.c.

W przypadku postanowień co do istoty sprawy, zaskarżalnych apelacją (w tym także postanowień wstępnych) oraz innych postanowień kończących postępowanie w sprawie, na które przysługuje zażalenie w myśl art. 394 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. (postanowienie odrzucające wniosek albo postanowienie umarzające postępowanie w sprawie), wspomniana reguła oznacza, że sporządzanie uzasadnienia postanowienia i doręczanie uczestnikom odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem uzależnione jest od tego, czy postanowienie ogłoszone zostało na posiedzeniu jawnym czy wydane zostało na posiedzeniu niejawnym.

Krok: czy uczestnik zrzekł się doręczenia postanowienia?

Specyfiką postępowania nieprocesowego jest przewidziana w art. 517 k.p.c. możliwość zrzeczenia się przez uczestnika doręczenia postanowienia. Jej celem jest skrócenie okresu czasu, po upływie którego postanowienie stanie się prawomocne. W myśl bowiem art. 519 k.p.c. dla uczestnika, który zrzekł się doręczenia, termin do wniesienia środka odwoławczego biegnie od ogłoszenia postanowienia. Wspomniany cel zostanie osiągnięty, jeśli każdy z biorących udział w sprawie uczestników zrzeknie się doręczenia.

Warunkiem skuteczności zrzeczenia się doręczenia postanowienia jest obecność zrzekającego się na posiedzeniu sądowym, na którym nastąpiło ogłoszenie postanowienia, oraz złożenie oświadczenia o zrzeczeniu dopiero po dokonanym ogłoszeniu. Za bezskuteczne zostanie więc uznane oświadczenie o zrzeczeniu złożone przed ogłoszeniem postanowienia albo po zakończeniu posiedzenia w piśmie procesowym (por. B. Dobrzański [w:] red. Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 1969, s. 781).

O zrzeczeniu się doręczenia postanowienia czyni się w aktach sprawy wzmiankę, którą zrzekający się uczestnik podpisuje (§ 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 925).