Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2017 r.
Autorzy:

Utworzenie lub powiększenie obszaru chronionego krajobrazu

Utworzenie lub powiększenie obszaru chronionego krajobrazu

Utworzenie lub powiększenie obszaru chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody. Zasady, na jakich wyznacza się obszar chronionego krajobrazu, jak również procedurę likwidacji czy zmniejszenia jego obszaru, ustawodawca określił w art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p.

Krok: (!) wystąpienie z wnioskiem o utworzenie lub powiększenie obszaru chronionego krajobrazu

Zgodnie z art. 23 ust. 3d u.o.p. utworzenie obszaru chronionego krajobrazu lub powiększenie jego obszaru (z wyłączeniem likwidacji obszaru chronionego krajobrazu) może nastąpić z inicjatywy i na wniosek rady gminy, na obszarze której obszar chronionego krajobrazu miałby być utworzony lub powiększony.

Inicjatywa podjęcia uchwały w sprawie utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu (oraz jego likwidacji) przysługuje oczywiście również sejmikowi województwa, który może kierować się propozycjami innych podmiotów w powyższym zakresie.

Brak określenia wymagań formalnych wniosku

Ustawodawca nie określił żadnych wymagań formalnych, jakim powinien odpowiadać wniosek rady gminy w sprawie utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu.

Uwzględniając fakt, że uprawnienie do złożenia wniosku przyznane zostało radzie gminy, należy stwierdzić, iż w tym zakresie znaczenie będą miały rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), a tym samym powinien on być poprzedzony podjęciem stosownej uchwały. Należy wskazać, że jeżeli rada gminy nie podjęłaby przedmiotowej uchwały, to taki wniosek powinien zostać uznany za niespełniający wymagań formalnych (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 16 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017).

Krok: (!) odebranie wniosku

Ustawodawca, w celu przyspieszenia rozpatrywania składanych przez radę gminy wniosków, w art. 23 ust. 3e u.o.p. zdyscyplinował sejmik województwa do rozpatrzenia ich w terminie 3-miesięcznym od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.

Brak określenia skutków przekroczenia terminu rozpatrzenia wniosku Ustawodawca nie określił następstw przekroczenia przez sejmik województwa 3-miesięcznego terminu na rozpatrzenie wniosku rady gminy.

Należy uznać, że termin wskazany w art. 23 ust. 3e u.o.p. jest terminem instrukcyjnym. Jego przekroczenie może jednak być uznane za bezczynność organu administracji, która może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność z zachowaniem reguł wynikających z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718).