Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego

Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego

Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego

Wybór trybu, w oparciu o który zostanie powierzona partnerowi prywatnemu realizacja zadania publicznego, jest istotnym etapem postępowania. Decyzja strony publicznej w tym względzie winna zostać podjęta po gruntownym przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych analiz, w szczególności w przedmiocie „dochodowości” planowanego przedsięwzięcia. Przyjęcie bowiem optymistycznego założenia, iż płatności strony publicznej nie będą istotne i wszczęcie postępowania w oparciu o bardziej „liberalną” procedurę koncesyjną może doprowadzić do konieczności unieważnienia całego postępowania, jeżeli w trakcie prowadzonych negocjacji okaże się, iż bez znacznego nakładu środków ze strony publicznej projekt nie będzie „bankowalny”. Na mocy art. 4 u.p.p.p. tryb wyboru partnera prywatnego uzależniony jest od przyjętych przez podmiot publiczny założeń, co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego w ramach realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Podstawowymi reżimami prawnymi, w oparciu o które można dokonać wyboru partnera prywatnego są przepisy p.z.p. albo ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Krok: decyzja o realizacji przedsięwzięcia w PPP

Podmiot publiczny podejmuje decyzję o realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny podmiot publiczny jakie przepisy znajdą zastosowanie? decyzja o realizacji przedsięwzięcia w PPP badanie według jakich przepisów dokonać wyboru partnera prywatnego stosowanie przepisów u.k.r.b.u. z uwzględnieniem u.p.p.p. stosowanie przepisów p.z.p. z uwzględnieniem u.p.p.p. stosowanie innych przepisów ustalenie przepisów właściwych do wyboru partnera prywatnego

Krok: badanie według jakich przepisów dokonać wyboru partnera prywatnego

Decyzja, w trybie jakiej ustawy podmiot publiczny powinien wybrać partnera prywatnego zależy od rodzaju wynagrodzenia przyszłego partnera prywatnego.