Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 24 listopada 2016 r.
Autor:

Ustalenie opłaty za udostępnienie informacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Ustalenie opłaty za udostępnienie informacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Ustalenie opłaty za udostępnienie informacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Procedura opisuje zasady ustalenia odpłatności za udostępnienie informacji medycznej zakładom ubezpieczeń. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej podlega zasadom ogólnym.

Krok: decyzja o udostępnieniu informacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Podstawą decyzji o udostępnieniu informacji medycznej jest wniosek lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń. Wniosek wymaga oceny formalnej między innymi w zakresie ustalenia formy i zakresu udostępnienia dokumentacji.

Krok: ustalenie wysokości opłaty za udostępnienie informacji medycznej

Zasady ustalania odpłatności za udostępnienie informacji medycznej na żądanie zakładu ubezpieczeń podlega szczególnemu reżimowi § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 605) - dalej r.s.z. Paragraf 4 r.s.z. wskazuje, że wysokość opłat za udzielenie informacji określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany do udzielenia informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji. Odmienne reżimy dotyczą udostępnienia dokumentacji medycznej.

Krok: negocjacje wysokości opłaty

W praktyce nie zdarza się by zakłady ubezpieczeń kwestionowały wysokość opłaty. Niemniej należy przygotować się do ewentualnej konieczności wskazania podstaw kalkulacji. Uzasadnieniem jest praca osoby przygotowującej informację wycenioną na podstawie poświęconego czasu, wartość materiałów biurowych zużytych na przygotowania informacji, część kosztów stałych itp. składniki.