Skubiszak-Kalinowska Irena, Ustalenie miejsca publikacji ogłoszenia o koncesji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie miejsca publikacji ogłoszenia o koncesji

Ustalenie miejsca publikacji ogłoszenia o koncesji

Ustalenie miejsca publikacji ogłoszenia o koncesji

Publikacja ogłoszenia o zamiarze udzielenia koncesji jest uzewnętrznieniem woli zamawiającego, mającym na celu zapewnienie poszanowania zasady przejrzystości postępowania, a także zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie z przyjętym w u.k.r.b.u. rozwiązaniem przesłanie ogłoszenia drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE jest uzależnione od kwot wartości umów koncesji, określanych w drodze rozporządzenia. Powyższe wynika bezpośrednio z brzmienia przepisu art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2478). Jak wynika z jego § 1, ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 23 921 312 zł. W konsekwencji, jeśli wartość umowy koncesji nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu, to zamawiający ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast w przypadku gdy wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu, zamawiający ma obowiązek przesłać ogłoszenie o koncesji do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Krok: wszczęcie postępowania

Ogłoszenie o koncesji, o którym mowa w art. 17 pkt 1 u.k.r.b.u., należy uznać za podstawową formę wszczęcia podstępowania.

Ogłoszenia, o których mowa w u.k.r.b.u., zamawiający:

1) publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Krok: czy istnieje obowiązek publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o koncesji?

Zasadą jest obowiązek publikacji ogłoszenia o koncesji zgodnie z zasadami przyjętymi w u.k.r.b.u. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których zamawiający może nie publikować lub nie zamieszczać takiego ogłoszenia.

Ustalenie miejsca publikacji ogłoszenia o koncesji zamawiający zamawiający obowiązek zamieszczenia informacji w BIP czy wartość umowy przekracza kwoty, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE? wszczęcie postępowania obowiązek publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o koncesji czy istnieje obowiązek publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o koncesji? zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji rezygnacja z publikacji ogłoszenia o koncesji obowiązek przesłania ogłoszenia do publikacji w DUUE obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych możliwość zamieszczenia ogłoszenia w inny sposób tak nie nie tak