Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym - OpenLEX

Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym

Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym

Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym

Procedura pozwala określić sposób ustalania miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym.

Ustalanie miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym podatnik podatnik miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym faktycznie jest wykonywana miejsce świadczenia usługi jest ustalane na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników świadczona jest usługa wyceny rzeczowego majątku ruchomego albo usługa na rzeczowym majątku ruchomym czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika? nie tak

Krok: świadczona jest usługa wyceny rzeczowego majątku ruchomego albo usługa na rzeczowym majątku ruchomym

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym. Taki sposób ustalania miejsca świadczenia wskazanych usług obowiązuje jednak stosunkowo rzadko.

Dodać należy, że usługami na ruchomym majątku rzeczowym są wszelkiego rodzaju usługi, których przedmiotem są rzeczy ruchome. Są to, przykładowo:

1) usługi polegające na naprawie, remoncie oraz modernizacji rzeczy ruchomych;

2) usługi demontażu rzeczy ruchomych;

3) usługi sortowania towarów;

4) usługi pakowania towarów;

5) usługi szycia;

6) usługi prania odzieży;

7) usługi renowacji mebli;

8) usługi dokonywania nadruków.

Krok: czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika?

Szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym obowiązuje, jeżeli usługi te świadczone są na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (zob. art. 28h pkt 1 u.p.t.u.). Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku świadczenia usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usług na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podatników, czyli – jak wynika z art. 28a pkt 1 u.p.t.u. – na rzecz:

a) podmiotów, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 u.p.t.u.;

b) osób prawnych niebędących podatnikami na podstawie lit. a, które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.