Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych

Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych

Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych

Procedura pozwala określić sposób ustalania miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych.

Ustalanie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych podatnik podatnik miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym faktycznie jest wykonywana miejsce świadczenia usługi jest ustalane na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników świadczona jest usługa pomocnicza do usług transportowych czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika? nie tak

Krok: świadczona jest usługa pomocnicza do usług transportowych

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług. Taki sposób ustalania miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych obowiązuje jednak stosunkowo rzadko.

Krok: czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika?

Szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych obowiązuje, jeżeli usługi te świadczone są na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (zob. art. 28h pkt 1 u.p.t.u.). Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych na rzecz podatników, czyli – jak wynika z art. 28a pkt 1 u.p.t.u. – na rzecz:

a) podmiotów, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 u.p.t.u.;

b) osób prawnych niebędących podatnikami na podstawie lit. a, które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.