Kaczorowska-Kossowska Iwona, Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - pielęgniarki

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 czerwca 2016 r. do: 30 listopada 2017 r.
Autor:

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - pielęgniarki

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - pielęgniarki

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - pielęgniarki

Ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652) do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. wprowadzono art. 43a, zgodnie z którym świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a u.ś.o.z., pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Krok: ustalenie czy pielęgniarka jest w ogole uprawiona do wystawiania recept

Prawo do wystawiania recept przysługuje pielęgniarkom posiadającym dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarkom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z póżn. zm.) - dalej u.z.p.p.

Krok: czy lek mieści się w wykazie substancji określonych przez Ministra Zdrowia?

Artykuł 15a ust. 1 pkt 1 u.z.p.p. ogranicza prawo pielęgniarek do wystawiania recept wyłącznie do produktów zwierających określone substancje czynne. Ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. poz. 1739).

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - pielęgniarki pielęgniarka pielęgniarka brak możliwości wystawienia recepty czy jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej? brak uprawnień do wystawiania recept na darmowe leki dla pacjentów 75+ uprawnienie do wystawiania recept na darmowe leki dla pacjentów 75+ przyjęcie pacjenta 75+ ustalenie czy pielęgniarka jest w ogole uprawiona do wystawiania recept brak możliwości wystawienia recepty czy lek mieści się w wykazie substancji określonych przez Ministra Zdrowia? pacjent 75+ pacjent 75+ potrzeba wystawienia recepty nie tak nie tak nie tak