Kaczorowska-Kossowska Iwona, Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - lekarze

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 czerwca 2016 r. do: 30 listopada 2017 r.
Autor:

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - lekarze

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - lekarze

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - lekarze

Ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652) do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. wprowadzono art. 43a, zgodnie z którym świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a u.ś.o.z., pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Krok: ustalenie czy lekarz jest uprawiony do wystawienia recepty na darmowe leki dla pacjenta 75+

Krok: ograniczenia w zakresie wystawiania recept na darmowe leki dla pacjentów 75+

Taki lekarz ma uprawnienia do wystawienia recepty 75+ tylko jako recepty pro familiae lub pro auctore.

Okoliczność, iż lekarz zaprzestał wykonywania zawodu uwidaczniana jest w okręgowym rejestrze lekarzy na podstawie oświadczenia lekarza (art. 49 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich - tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 651).

W przypadku lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu prawo do wypisania recepty 75+ nie jest zależne od posiadanej specjalizacji, jednak ograniczone tylko do możliwości wystawienia takiej recepty sobie (pro auctore) oraz swojemu małżonkowi, swoim rodzicom, dziadkom, dzieciom i rodzeństwu (pro familiae).

Uprawnienia do wystawiania recept 75+ - lekarze lekarz lekarz czy lekarz jest lekarzem POZ? lekarz może wystawić receptę na darmowe leki dla pacjenta 75+ lekarz nie może wystawić recepty na darmowe leki dla pacjenta 75+ przyjęcie pacjenta 75+ ustalenie czy lekarz jest uprawiony do wystawienia recepty na darmowe leki dla pacjenta 75+ czy lekarz jest czynny zawodowo? ograniczenia w zakresie wystawiania recept na darmowe leki dla pacjentów 75+ pacjent 75+ pacjent 75+ potrzeba wystawienia recepty tak nie nie tak