Piaskowska Olga Maria, Umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa strona strona śmierć strony sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie powództwa w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa umorzenie postępowania w toku postępowania otrzymanie informacji o śmierci strony

Krok: otrzymanie powództwa w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

W myśl art. 6112 § 1 k.r.o., jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzeczenia macierzyństwa.

Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Patrz też: Ustanowienie kuratora dla zmarłego małżonka w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

Zwróć także uwagę na komentarze zamieszczone w schemacie:

Zawieszenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym uznano, że stan cywilny jest dobrem osobistym, którego kształtowanie powinno być pozostawione tylko osobom, które są bezpośrednio i niemajątkowo zainteresowane, a więc zstępnym zmarłego powoda (uzasadnienie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 888).

Krok: śmierć strony

Śmierć strony postępowania o zaprzeczenie ojcostwa powoduje określone skutki dla toczącego się postępowania, które zależą od roli, jaką w procesie pełni zmarła strona.

Patrz także:

Zawieszenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa