Gruszecki Krzysztof, Umorzenie odroczonej kary pieniężnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2017 r.
Autorzy:

Umorzenie odroczonej kary pieniężnej

Umorzenie odroczonej kary pieniężnej

Umorzenie odroczonej kary pieniężnej

Postępowanie w przedmiocie umorzenia administracyjnej kary pieniężnej, o którym mowa w art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., jest oddzielną sprawą administracyjną, lecz powiązaną z postępowaniem, w którym wymierzono administracyjną karę pieniężną. Tak też orzecznictwo sądowoadministracyjne: "Postępowanie w sprawie o umorzenie kary administracyjnej jest postępowaniem odrębnym (następczym) w stosunku do postępowania o wymierzenie kary. Umorzeniu podlega wyłącznie kara nałożona, czyli wynikająca z ostatecznej decyzji w tym przedmiocie" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2008 r., IV SA/Wa 347/08, LEX nr 516028).

Krok: wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności

Obligatoryjne umorzenie administracyjnej kary pieniężnej, o którym mowa w art. 88 ust. 6 u.o.p., jest możliwe jedynie w odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych, których termin płatności został odroczony. Z kolei takie odroczenie terminu płatności dotyczy wyłącznie kary wymierzonej na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4 u.o.p., mianowicie administracyjnej kary pieniężnej (i) za zniszczenie drzewa lub krzewu bądź (ii) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzew (nie dotyczy ono usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia i usunięcia drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości).

Krok: czy upłynął okres 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna?

Właściwy w sprawie organ, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta (z zastrzeżeniem art. 90 u.o.p.), zarówno po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, jak również w przypadku, gdy przed upływem 5 lat poweźmie informację, że drzewa lub krzewy obumarły, będzie zobowiązany przeprowadzić postępowanie administracyjne, w którym wyjaśni okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości umorzenia kary bądź zobowiązania do niezwłocznego jej uiszczenia. Należy wskazać, że organ powinien zweryfikować krąg stron takiego postępowania. Co do zasady, oprócz podmiotu ukaranego, mającego interes prawny w tym postępowaniu, inne podmioty będą posiadały jedynie interes faktyczny, a tym samym nie powinny brać w nim udziału.

Umorzenie odroczonej kary pieniężnej organ organ brak podstaw do umorzenia wydanie decyzji o umorzeniu kary wydanie decyzji zobowiązującej do niezwłocznego uiszczenia kary wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności czy upłynął okres 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna? czy stwierdzono przesłanki z art. 88 ust. 6 u.o.p.? czy stwierdzono, że drzewa lub krzewy obumarły z przyczyn zależnych od podmiotu ukaranego? wydanie decyzji o umorzeniu kary tak nie tak nie tak nie