Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub... - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro – możliwość wyłączenia niektórych przepisów ustawy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro – możliwość wyłączenia niektórych przepisów ustawy

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro – możliwość wyłączenia niektórych przepisów ustawy

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro – możliwość wyłączenia niektórych przepisów ustawy

Ustawa – Prawo zamówień publicznych w dziale IV rozdział 4 zawiera przepisy dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wskazują one, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;

2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

Krok: zamawiający podejmuje decyzję o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Ustawa – Prawo zamówień publicznych w rozdziale 4 dziale IV normuje zasady udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, tj. na zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

Zamówienia klasyczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi – stosownie do załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE – to:

1) usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne;

2) usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury;

3) usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;

4) świadczenia społeczne;

5) inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;

6) usługi religijne;

7) usługi hotelowe i restauracyjne;

8) usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d dyrektywy 2014/24/UE;

9) inne usługi administracyjne i rządowe;

10) świadczenie usług na rzecz społeczności;

11) usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h dyrektywy 2014/24/UE;

12) usługi międzynarodowe;

13) usługi pocztowe;

14) usługi różne.

Natomiast zamówienia sektorowe wymienione na usługi społeczne i inne szczególne usługi, to:

1) usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne;

2) administracyjne usługi społeczne, edukacyjne, w zakresie opieki zdrowotnej i usługi kulturalne;

3) usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;

4) świadczenia społeczne;

5) inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;

6) usługi religijne;

7) usługi hotelowe i restauracyjne;

8) usługi prawnicze, o ile nie są wyłączone na mocy art. 21 lit. c dyrektywy 2014/25/UE;

9) inne usługi administracji publicznej i dla władz publicznych;

10) świadczenie usług na rzecz wspólnoty;

11) usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 21 lit. h dyrektywy 2014/25/UE;

12) usługi detektywistyczne i ochroniarskie;

13) usługi międzynarodowe;

14) usługi pocztowe;

15) usługi różne.

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro – możliwość wyłączenia niektórych przepisów ustawy zamawiający zamawiający bez stosowania przesłanek wyboru trybu NzO i DK decyzja o niestosowaniu przepisów p.z.p. obowiązek stosowania przepisów ustawy p.z.p. zamawiający podejmuje decyzję o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne jakie wyłączenie z p.z.p. można zastosować? ustalenie czy można stosować wyłączenia z p.z.p. do zamówienia na usługi bez obowiązku powołania komisji przetargowej bez obowiązku składania JEDZ bez dochowania minimalnych terminów bez wymagania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego tak nie

Krok: ustalenie czy można stosować wyłączenia z p.z.p. do zamówienia na usługi

Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, można zastosować wyłączenia z ustawy, tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro.