Kaczorowska-Kossowska Iwona, Udzielanie świadczeń wymagających skierowania od 1 stycznia 2015 r. - dermatolog i okulista

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Udzielanie świadczeń wymagających skierowania od 1 stycznia 2015 r. - dermatolog i okulista

Udzielanie świadczeń wymagających skierowania od 1 stycznia 2015 r. - dermatolog i okulista

Udzielanie świadczeń wymagających skierowania od 1 stycznia 2015 r. - dermatolog i okulista

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) - dalej u.z.u.ś.o.z. - zwana „pakietem kolejkowym” lub „pakietem onkologicznym”, wprowadza obowiązek posiadania skierowania przez pacjentów ubiegających się o świadczenia z zakresu dermatologii oraz okulistyki, skreślając w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - punkty 3 i 6.

Jednocześnie art. 17 u.z.u.ś.o.z. zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie tej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 u.ś.o.z. - świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przedstawiony schemat pokazuje tryb działania świadczeniodawców POZ/AOS na przełomie 2014/2015 wobec pacjenta kierowanego do świadczeniodawcy AOS z zakresu dermatologii lub okulistyki.

Krok: ustalenie terminu bez wpisu na listę

Krok: wpis na listę oczekujących

Zgodnie z art. 20 u.ś.o.z. świadczeniodawca AOS zobowiązany jest do prowadzenia listy oczekujących. Na listę nie wpisuje się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Udzielanie świadczeń wymagających skierowania od 1 stycznia 2015 r. - dermatolog i okulista świadczeniodawca AOS świadczeniodawca AOS czy wpis następuje przed 1 stycznia 2015 r.? czy pacjent dostarczył skierowanie w terminie 14 dni? utrzymanie wpisu na liście oczekujących skreślenie z listy oczekujących poinformowanie pacjenta o obowiązku posiadania skierowania poinformowanie pacjenta o terminie wpisu ustalenie terminu wizyty czy jest to kontynuacja leczenia u danego świadczeniodawcy? ustalenie terminu bez wpisu na listę wpis na listę oczekujących pacjent pacjent odebranie skierowania zgłoszenie się do świadczeniodawcy AOS celem ustalenia terminu świadczenia lekarz POZ lekarz POZ stwierdzenie konieczności konsultacji AOS (dermatologia lub okulistyka) czy wizyta ma miejsce przed 1 stycznia 2015 r.? lekarz POZ nie wystawia skierowania lekarz POZ wystawia skierowanie tak nie, wpis następuje po 31 grudnia 2014 r. tak nie tak nie, jest to pacjent pierwszorazowy tak nie, wizyta ma miejsce po 31 grudnia 2014 r.