Kidyba Andrzej, Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną – cz. 1B faza menedżerska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 września 2023 r.
Autorzy:

Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną – cz. 1B faza menedżerska

Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną – cz. 1B faza menedżerska

Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną – cz. 1B faza menedżerska

Celem procedury jest omówienie następnych czynności w ramach fazy menedżerskiej w procesie transgranicznego przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, dalej – SKA, w spółkę zagraniczną, tj. sprawozdania komplementariuszy uzasadniającego transgraniczne przekształcenie dla akcjonariuszy, innych wspólników i pracowników. Jednocześnie uwzględniono wprowadzoną przez prawodawcę pisemną opinię złożoną przez pracowników – do sprawozdania komplementariuszy. Dodatkowo, transgraniczny plan przekształcenia i jego załączniki muszą zostać poddane kontroli i badaniu przez biegłego rewidenta w aspekcie jego poprawności i rzetelności.

Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę zagraniczną – cz. 1B faza menedżerska biegły rewident biegły rewident odebranie zawiadomienia badanie planu przekształcenia oraz załączników przez biegłego rewidenta opinia biegłego rewidenta i jego odpowiedzialność czy zażądano dodatkowych dokumentów? żądanie biegłego o dodatkowe dokumenty złożenie opinii przez biegłego sąd rejestrowy sąd rejestrowy wynagrodzenie dla biegłego rewidenta przyjęcie wniosku przekazanie informacji o wynagrodzeniu zawiadomienie biegłego przyjęcie opinii biegłego wyznaczenie biegłego rewidenta SKA SKA opinia pracowników do sprawozdania komplementariuszy procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku zapłata wynagrodzenia dla biegłego rewidenta sąd rejestrowy nie wyznacza biegłego rewidenta czy SKA składa wniosek? plan przekształcenia oraz załączniki sprawozdanie komplementariuszy uzasadniające przekształcenie możliwy przebieg postępowania uzupełnienie dokumentów zamiar przekształcenia SKA w spółkę zagraniczną-uwagi wstępne odebranie żądania wniosek SKA przyjęcie opinii biegłego nie tak nie tak

Krok: zamiar przekształcenia SKA w spółkę zagraniczną-uwagi wstępne

Innym obowiązkiem komplementariuszy spółki przekształcanej jest opracowanie sprawozdania, które uzasadni transgraniczne przekształcenie (por. art. 5805 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h., art. 140 k.s.h.). Pracownicy mogą złożyć w formie pisemnej opinie i uwagi do sprawozdania komplementariuszy (por. art. 5805 § 6 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.). Co więcej, komplementariusze tę opinię i uwagi dołączają do sporządzonego sprawozdania. Także komplementariusze spółki przekształcanej przekazują informację o opinii pracowników akcjonariuszom, jeśli otrzymają ją w odpowiednim czasie.

W złożonym procesie przekształcenia SKA w spółkę zagraniczną kolejną czynnością przygotowawczą jest złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta. To spółka przekształcana składa do sądu rejestrowego właściwego według jej siedziby wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta. Celem tej czynności jest poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. Przyjmuje się, że wraz z tym wnioskiem należy złożyć sądowi plan przekształcenia. Pomimo że przepisy nie przewidują tego obowiązku, to z pewnością przyspiesza to wydanie opinii (por. art. 559 k.s.h. i art. 5806 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 559 k.s.h., LEX 2023.

Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta podlega opłacie sądowej w kwocie 300 zł (por. art. 59 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1144 ze zm.).

Istotą transgranicznego przekształcenia jest możliwość przeniesienia siedziby polskiej spółki do innego kraju Unii Europejskiej z jednoczesną zmianą jej formy prawnej (tj. na inny typ) dopuszczoną przez obcego prawodawcę w porządku prawnym jej nowej siedziby (tj. nowej siedziby spółki), bez obowiązku przeprowadzania postępowania likwidacyjnego polskiej spółki (tj. spółki przekształcanej). Nowe formy prawne zostały wymienione w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169, s. 46, ze zm.). Co więcej, transgranicznie przekształcona polska spółka będzie mogła w zasadzie zachować dotychczasowe prawa i obowiązki w innym państwie Unii Europejskiej i w innej (zagranicznej) formie prawnej.

Procedura transgranicznego przekształcenia spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej stanowi realizację kolejnego etapu implementacji, tzw. pakietu prawa spółek, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1151 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz.Urz. UE L 186, s. 80) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27.11.2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz.Urz. UE L 321, s. 1, ze zm.). Nadrzędnym celem norm europejskich jest scalenie jednolitego rynku unijnego.

Należy podkreślić, że obowiązująca nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wymusiła także zmiany w innych ustawach, w tym w szczególności w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1705) oraz w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1787), jak również w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1787, dalej – ustawa o CIT), a także w ustawie z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 685; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1705).

Z dniem wejścia w życie zmian w Kodeksie spółek handlowych (tj. z dniem 15.09.2023 r.) zaczęła również obowiązywać ustawa z 26.05.2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (Dz.U. poz. 1784). Celem nadrzędnym tej ustawy jest zapewnienie przez ustawodawcę pracownikom ochrony prawnej za pośrednictwem takich instytucji prawnych, które mają bezpośredni wpływ na proces przekształcenia i gwarantują ochronę interesów pracowników w prowadzonych transformacjach w spółkach handlowych.

Przed nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. przed wprowadzeniem transgranicznego przekształcenia), w przypadku gdy polska spółka podjęła decyzję o przeniesieniu swojej siedziby za granicę, to łączyło się to w praktyce gospodarczej z utworzeniem nowej spółki za granicą i przeniesienia tam swojej działalności w trybie wniesienia przedsiębiorstwa. Równocześnie w polskiej spółce obligatoryjnie było przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Oznaczało to mnożenie podmiotów prawnych i prowadzenie skomplikowanych oraz złożonych procedur prawnych przy uczestnictwie wyspecjalizowanych doradców prawnych, podatkowych, audytowych oraz biegłych rewidentów, co łączyło się z wydatkami za ich obsługę i udział, jak również z obligatoryjnymi daninami podatkowymi.

Krok: sprawozdanie komplementariuszy uzasadniające przekształcenie

Kolejną czynnością w ramach fazy menedżerskiej obejmującą czynności przygotowawcze przy transgranicznym przekształceniu SKA w spółkę zagraniczną jest sprawozdanie komplementariuszy uzasadniające transgraniczne przekształcenie (por. art. 5805 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h., art. 140 k.s.h.).

Obowiązkiem komplementariuszy spółki przekształcanej jest sporządzenie sprawozdania dla wspólników-akcjonariuszy i pracowników. Istotą i celem tego sprawozdania jest wskazanie podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego transgranicznego przekształcenia. Także w sprawozdaniu komplementariusz ma omówić i wyjaśnić skutki prawne tego przekształcenia w odniesieniu do pracowników i przyszłej działalności spółki (por. art. 5805 § 1 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.).

Komplementariusze mogą sporządzić dwa oddzielne sprawozdania, jedno dla wspólników-akcjonariuszy, a drugie dla pracowników. Możliwe jest również, aby zostało opracowane jedno sprawozdanie, które będzie zawierało część przeznaczoną dla wspólników-akcjonariuszy oraz część przeznaczoną dla pracowników (por. art. 5805 § 2 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.).

Sprawozdanie komplementariuszy spółki przekształcanej w części przeznaczonej dla wspólników-akcjonariuszy powinno obejmować, w szczególności cenę odkupu, o której mowa w art. 58011 § 3 k.s.h. oraz metodę albo metody użyte do określenia tej ceny. Także musi określać skutki prawne transgranicznego przekształcenia dla wspólników-akcjonariuszy, jak również wskazać, jakie uprawnienia i środki prawne przysługują wspólnikom zgodnie z art. 58011 k.s.h. (por. art. 5805 § 3 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.). Należy zaznaczyć, że sprawozdanie w części przeznaczonej dla wspólników nie jest wymagane ani w przypadku spółki jednoosobowej, ani w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzenia tego sprawozdania (por. art. 5805 § 4 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.).

Tymczasem sprawozdanie komplementariuszy w części przeznaczonej dla pracowników powinno uwzględniać w szczególności skutki prawne transgranicznego przekształcenia dla stosunków pracy, a także środki stosowane w celu ochrony tych stosunków, jeżeli są one wymagane. Także powinno wskazywać istotne zmiany w obowiązujących warunkach zatrudnienia oraz w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności przez spółkę. Dodatkowo istotne jest zaznaczenie, w jakim zakresie informacje i dane wymienione powyżej odnoszą się do spółek zależnych (por. art. 5805 § 5 k.s.h. w zw. z art. 58018 k.s.h.).