Przybysz Piotr, Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autor:

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu jest dopuszczalna w następujących sytuacjach, wskazanych w art. 104 § 2 u.p.e.a.:

1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby koszty niewspółmierne do ich wartości;

2) zajęto inwentarz żywy, a zobowiązany odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór;

3) egzekucja dotyczy zobowiązania, na którego pokrycie organ egzekucyjny przyjął od zobowiązanego, będącego rolnikiem, przelew jego należności za przyszłe dostawy towarowe, a dostawy te z winy zobowiązanego w terminie nie zostały wykonane.

Zamiarem ustawodawcy było stworzenie ram prawnych dla jak najszybszej sprzedaży zajętych ruchomości. Zamiar ten został zrealizowany przede wszystkim poprzez stworzenie możliwości przeprowadzenia licytacji w pierwszym terminie nawet po godzinie od zajęcia ruchomości, a licytacji w drugim terminie - po godzinie od zakończenia licytacji w pierwszym terminie.

Krok: przystąpienie do sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej

Organ egzekucyjny po zajęciu rzeczy ruchomych oraz ustaleniu ich wartości szacunkowej dokonał wyboru sposobu sprzedaży zajętych ruchomości i uznał za celowe sprzedanie ich na licytacji publicznej bezpośrednio po ich zajęciu.

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej bezpośrednio po zajęciu organ nadzoru organ nadzoru unieważnienie licytacji zobowiązany zobowiązany otrzymanie zawiadomienia zobowiązanego o licytacji otrzymanie zawiadomienia o licytacji organ egzekucyjny organ pracownik obsługujący organ egzekucyjny organ egzekucyjny organ pracownik obsługujący organ egzekucyjny wyznaczenie terminu drugiej licytacji czy sprzedano wszystkie zajęte ruchomości? zawiadomienie zobowiązanego o licytacji czy sprzedano wszystkie zajęte ruchomości? obwieszczenie o licytacji publicznej w drugim terminie zwolnienie pozostałych ruchomości spod zajęcia wybór innego trybu sprzedaży zajętych ruchomości wybór innego środka egzekucyjnego zakończenie egzekucji przystąpienie do sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej wyznaczenie pierwszego terminu licytacji czy sprzedano wszystkie zajęte ruchomości? obwieszczenie o licytacji publicznej w pierwszym terminie zawiadomienie zobowiązanego o licytacji licytacja w I terminie licytacja w II terminie wyegzekwowano należność nie wyegzekwowano należności licytacja została unieważniona nie tak nie wyegzekwowano należności licytacja została unieważniona wyegzekwowano należność nie tak tak nie

Krok: wyznaczenie pierwszego terminu licytacji

Ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu w następujących sytuacjach, wyliczonych w art. 104 § 2 u.p.e.a.:

1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby koszty niewspółmierne do ich wartości;

2) zajęto inwentarz żywy, a zobowiązany odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór;

3) egzekucja dotyczy zobowiązania, na którego pokrycie organ egzekucyjny przyjął od zobowiązanego, będącego rolnikiem, przelew jego należności za przyszłe dostawy towarowe, a dostawy te z winy zobowiązanego w terminie nie zostały wykonane.

Należy wyznaczyć taki termin licytacji, aby obwieszczenie o licytacji mogło być podane do publicznej wiadomości co najmniej na godzinę przed terminem licytacji (art. 105a § 3 u.p.e.a.).

W przypadku unieważnienia licytacji termin ponownej licytacji jest wyznaczany na takich samych zasadach, jak termin unieważnionej licytacji.