Paszkowski Artur, Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Procedura opisuje przesłanki i tryb rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bez zachowania okresu wypowiedzenia i to z powodów leżących po stronie świadczeniodawcy.

Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniodawca świadczeniodawca nieusunięcie uchybień czy świadczeniodawca wnosi zażalenie? przesłanie zażalenia usunięcie uchybień możliwe działania odebranie wezwania OW NFZ OW NFZ odebranie zażalenia zawieszenie biegu terminu rozwiązania umowy umowy nie rozwiązuje się czy należy wezwać świadczeniodawcę do usunięcia uchybień? wystąpienie przesłanek do rozwiązania umowy rozwiązanie umowy wezwanie do usunięcia uchybień rozpatrzenie zażalenia cofnięcie wezwania wznowienie biegu terminu rozwiązania umowy rozwiązanie umowy tak nie tak nie uwzględnienie zażalenia nieuwzględnienie zażalenia

Krok: wystąpienie przesłanek do rozwiązania umowy

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może rozwiązać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w części albo w całości, i to bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) utraty przez świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń;

2) naruszenia przepisu art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.;

3) naruszenia § 6 ust. 1 lub 4, lub § 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) - dalej r.o.w.u.

4) udzielania świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie;

5) przerwy w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających Narodowemu Funduszowi Zdrowia wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem § 9 r.o.w.u.;

6) wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawą ustalenia kwoty należności;

7) przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających wpływ na zawarcie umowy w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy;

8) udaremnienia kontroli świadczeniodawcy przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

9) niewykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, jeżeli w tym przypadku nie nałożono kary umownej z tego tytułu.

Uwaga: oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może również rozwiązać umowę, w całości albo w części, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym wcześniej terminie przeszkód (lub w przypadku niemożności ich usunięcia) w wykonaniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których zaistnieniu świadczeniodawca informował Narodowy Fundusz Zdrowia (§ 35 r.o.w.u.).

Krok: czy należy wezwać świadczeniodawcę do usunięcia uchybień?

W przypadkach:

1) naruszenia przepisu art. 132 ust. 3 u.ś.o.z.;

2) naruszenia § 6 ust. 1 lub 4, lub § 8 r.o.w.u.;

3) udzielania świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie;

4) przerwy w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających Narodowemu Funduszowi Zdrowia wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem § 9 r.o.w.u.

rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia uchybień w terminie 14 dni albo dłuższym, jeżeli strony tak ustalą (§ 36 ust. 2 r.o.w.u.).

W przypadku nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (§ 36 ust. 3 r.o.w.u.).

Uwaga: w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia świadczeniobiorców w związku z zaistnieniem okoliczności stanowiących przesłankę rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia nie wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia uchybień (§ 36 ust. 5 r.o.w.u.).