Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed krajowym sądem polubownym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed krajowym sądem polubownym

Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed krajowym sądem polubownym

Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed krajowym sądem polubownym

Rozpoznanie wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed krajowym sądem polubownym sąd pierwszej instancji skład orzekający sąd pierwszej instancji skład orzekający wyrok albo ugoda nadaje się do wykonania w drodze egzekucji nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi albo ugodzie wyrok albo ugoda nie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji postanowienie uznające wyrok albo ugodę czy wyrok został zaskarżony skargą o uchylenie, która została prawomocnie oddalona? czy zachodzą przeszkody do uznania albo stwierdzenia wykonalności przewidziane w art. 1214 § 3 k.p.c.? postanowienie oddalające wniosek przystąpienie do rozpoznania wniosku czy wnioskodawca jest legitymowany do zgłoszenia wniosku? uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności podlegać ma wyrok uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności podlegać ma ugoda nie tak tak nie tak nie

Krok: przystąpienie do rozpoznania wniosku

W przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku krajowego sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem sąd apelacyjny orzeka w składzie trzech sędziów na podstawie art. 367 § 3 zd. pierwsze k.p.c. w zw. z art. 12131 § 2 k.p.c. (w poprzednim stanie prawnym - por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., III CZP 112/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 5, LEX nr 333469.

Krok: czy wnioskodawca jest legitymowany do zgłoszenia wniosku?

W myśl art. 1213 k.p.c. legitymację do zgłoszenia wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności krajowego wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem przysługuje stronie postępowania polubownego oraz jej następcom prawnym. Wniosek złożony przez podmiot, któremu brakuje legitymacji, podlega oddaleniu.