Gruszecki Krzysztof, Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2017 r.
Autorzy:

Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty

Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty

Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty

Postępowanie w przedmiocie rozłożenia opłaty na raty bądź przesunięcia terminu jej płatności maksymalnie o okres 3 lat, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., jest oddzielną sprawą administracyjną, lecz powiązaną z postępowaniem głównym, w którym na podmiot zobowiązany nałożono przedmiotową opłatę.

Krok: odebranie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów lub decyzji, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7 u.o.p.

Podmiot, który otrzymał: (i) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, (ii) decyzję w sprawie przeliczenia naliczonej opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności (art. 84 ust. 5 u.o.p.) lub (iii) decyzję w sprawie przeliczenia naliczonej opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem (w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych) (art. 84 ust. 7 u.o.p.), może wnosić o rozłożenie opłaty na raty bądź przesunięcie terminu jej płatności o okres nie dłuższy niż 3 lata.

Krok: złożenie wniosku o rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności

Rozłożenie na raty opłaty naliczonej w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub decyzji w sprawie przeliczenia opłaty, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7 u.o.p. lub przesunięcie terminu jej płatności, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 87 ust. 6 u.o.p., następuje na wniosek. Wniosek musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo ww. decyzja stały się ostateczne.

We wniosku podmiot zobowiązany powinien wskazać: po pierwsze - czy wnosi o odroczenie terminu płatności, czy rozłożenie opłaty na raty, po drugie - opisać swoją sytuację materialną.

Rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty organ organ badanie okoliczności stanowiących podstawę wniosku badanie formalne wniosku wydanie decyzji odebranie wniosku podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany odebranie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów lub decyzji, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7 u.o.p. wykonanie decyzji złożenie wniosku o rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności odebranie decyzji