Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa

Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa

Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) dopuszcza możliwość zawierania pomiędzy podmiotami leczniczymi a lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i fizjoterapeutami prowadzącymi praktyki zawodowe umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom podmiotu leczniczego. Ustawa nie narzuca sposobu rozliczania tych umów, w związku z czym w obrocie funkcjonują zarówno umowy rozliczane według stawki godzinowej, jak i „od porady”, według punktacji procedury medycznej oraz inne rozwiązania.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - dalej u.o.m.w. - do tego typu umów zastosowanie mają przepisy o minimalnej stawce godzinowej, jak i o sposobie rozliczania tych umów. Tym samym zgodnie z art. 8a i 8b u.o.m.w. umowy te powinny być rozliczane w cyklach miesięcznych, z jednoczesnym ustaleniem by stawka za godzinę wykonywania umowy w rozliczanym miesiącu nie była niższa niż 18,30 zł brutto.

Krok: przedstawienie zleceniodawcy informacji i liczbie godzin wykonywania umowy

Zgodnie z art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - dalej u.o.m.w. - w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), do których zaliczają się umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Krok: ustalenie wysokości wynagrodzenia godzinowego za miniony miesiąc

Jeżeli wynagrodzenie miesięczne świadczącego usługi jest obliczane wg innych kryteriów niż stawka godzinowa (np. od porady, od procedury medycznej), to po zakończeniu miesiąca, na podstawie zestawienia liczby godzin poświęconych na wykonywanie umowy, obliczenia wymaga stawka wynagrodzenia przypadająca w minionym miesiącu na jedną godzinę wykonywania umowy.

Rozliczanie kontraktu z pracownikiem medycznym - stawka godzinowa zleceniodawca zleceniodawca odebranie informacji ustalenie wysokości wynagrodzenia godzinowego za miniony miesiąc wypłata wyrównania lekarz, pielęgniarka lekarz, pielęgniarka wykonywanie umowy przez okres miesiąca wystawienie rachunku/faktury za okres miesiąca przedstawienie zleceniodawcy informacji i liczbie godzin wykonywania umowy