Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Konieczność przekazania wstępnych ogłoszeń informacyjnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE została wprowadzona do u.k.r.b.u. w wyniku implementacji dyrektywy 2014/23/UE, w której uregulowano zasady udzielania koncesji. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, których wartość jest równa lub przekracza kwoty wynikające z rozporządzenia w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tj. kwotę 21.813.853 zł).

Przeznaczone do publikacji wstępne ogłoszenia informacyjne powinny zostać przekazane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE, tj. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję, dostępnymi pod adresem internetowym http://simap.europa.eu.

Prawidłowo przesłane ogłoszenia są publikowane nie później niż w ciągu 5 dni. Obowiązek ten jest przejawem realizacji zasady przejrzystości postępowania.

Krok: rejestracja na simap.europa.eu

Korzystanie z elektronicznego serwisu przesyłania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej musi zostać poprzedzone rejestracją użytkownika w systemie. Cała procedura odbywa się na stronach internetowych SIMAP (http://simap.europa.eu) i należy ją rozpocząć od wypełnienia formularza rejestracyjnego. Treść formularza obejmuje tylko minimalne dane. Rejestracja kończy się otrzymaniem przez użytkownika indywidualnego loginu, a także hasła, które pozwala na edycję i wysyłanie ogłoszeń. Faktyczne wypełnianie elektronicznych formularzy ogłoszeń polega na wypełnianiu właściwych rubryk, których treść jest zgodna ze wzorcem formularza. Po ostatecznym wypełnieniu system umożliwia przesyłanie ogłoszeń do publikacji.

Krok: przygotowanie ogłoszenia

Przeznaczone do publikacji ogłoszenia powinny zostać przesłane przy użyciu środków elektronicznych, z uwzględnieniem procedur wskazanych w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE. Przesłanie ogłoszenia drogą elektroniczną powinno być zgodne z formą i procedurami wskazanymi na stronie http://simap.europa.eu oraz wzorem standardowych formularzy określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015 r., s. 1).

Krok: przesłanie ogłoszenia do publikacji

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk ogłoszenia zamawiający ma możliwość bądź zapisania przygotowanego ogłoszenia w celu późniejszego wykorzystania, bądź może ogłoszenie od razu przesłać do publikacji przy użyciu przycisku - „wyślij do publikacji”. Na profilu zamawiającego pojawi się przy pozycji danego ogłoszenia status „Wysłane”.

Krok: przyjęcie żądania publikacji

Potwierdzeniem przyjęcia przez portal ogłoszenia do publikacji będzie przesłanie na adres mailowy (wskazany podczas procesu rejestracji profilu) informacji o przyjęciu ogłoszenia do publikacji wraz z załącznikiem w postaci treści ogłoszenia, jakie zostanie opublikowane. Użytkownikowi jest przekazywana informacja o faktycznym wysłaniu ogłoszenia i jego publikacji. Prawidłowo przesłane ogłoszenia są publikowane nie później niż w ciągu 5 dni.

Krok: publikacja ogłoszenia w DUUE

W ciągu 5 dni kalendarzowych ogłoszenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, przy czym część informacji z ogłoszenia zostanie również opublikowana we wszystkich językach urzędowych UE.

Krok: odebranie informacji o publikacji ogłoszenia

Zamawiający w dniu, w którym zostanie opublikowane ogłoszenie, otrzyma, na adres mailowy wskazany podczas procesu rejestracji profilu, informację o terminie publikacji ogłoszenia o koncesji na stronach Dziennika Urzędowego UE.