Niewiadomski Zygmunt, Przesłanki wyłączenia poboru opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Przesłanki wyłączenia poboru opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości

Przesłanki wyłączenia poboru opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości

Przesłanki wyłączenia poboru opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości

Ustawodawca wprowadza jako zasadę obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów. Wyjątki od tej zasady przewidziane są w art. 86 ust. 1 u.o.p., który zawiera katalog zamknięty takich przypadków. Nieuprawnione jest stawianie, w każdym przypadku, znaku równości między brakiem obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów a brakiem obowiązku uzyskania zezwolenia. Przypadki przewidziane obecnie w art. 83f u.o.p. stanowią katalog zamknięty, wyjątków od zasady wprowadzającej obowiązek uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Przepisu tego nie można traktować w sposób rozszerzający i rozciągać go na przypadki obejmujące katalog zwolnień od opłat. Do kary administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia nie znajduje zastosowania przepis art. 86 ust. 1 u.o.p., enumeratywnie wyliczający w punktach 1–15 (obecnie) sytuacje, w których nie pobiera się opłat za usunięcie drzew (tezy wyroku NSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2011 r., II OSK 2057/09, LEX nr 953020).

Krok: stwierdzenie dopuszczalności usunięcia drzew lub krzewów

Organ administracyjny, w toku postępowania w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości, przeprowadzając postępowanie dowodowe, ustala dopuszczalność uchylenia zakazu usuwania drzew lub krzewów. Ustalenie dopuszczalności uchylenia tego zakazu stanowi warunek sine qua non naliczenia opłaty z tego tytułu. W następnej kolejności, organ administracyjny zobligowany jest zbadać przesłanki odstąpienia od poboru opłaty.

Przesłanki wyłączenia poboru opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie obumarłe lub nierokujące szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń usuwane z grobli stawów rybnych usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależące do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi usuwane w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych usuwanych drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza odpowiednio 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub 80 cm w przypadku pozostałych gatunków usuwane z terenów zieleni w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów stwierdzenie dopuszczalności usunięcia drzew lub krzewów przypadki wyłączenia obowiązku ponoszenia opłaty z tytułu usunięcia drzew odstąpienie od poboru opłaty na usunięcie nie jest wymagane zezwolenie usuwanych krzewów, których powierzchnia nie przekracza 50 m2 usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Krok: przypadki wyłączenia obowiązku ponoszenia opłaty z tytułu usunięcia drzew

Unormowania zawarte w art. 86 ust. 1 u.o.p. nie określają okoliczności, w których zezwolenie nie jest wymagane, a normują sytuacje, w których nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w związku z uzyskaniem zezwolenia (teza 2 wyroku WSA w Krakowie z dnia 14 grudnia 2010 r., II SA/Kr 1194/10, LEX nr 753456).