Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1B faza menadżerska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1B faza menadżerska

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1B faza menadżerska

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną–Rada Dyrektorów-cz. 1B faza menadżerska

Celem procedury jest przedstawienie czynności w procesie przekształcenia spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną-Rada Dyrektorów dalej jako PSA-RD. W tej części omówiono zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Także zwrócono uwagę na przysługujące w takiej sytuacji wspólnikom prawo do informacji.

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1B faza menadżerska spółka cywilna spółka cywilna realizacja prawa wspólników do informacji nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały nie wcześniej niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku spółka nie zawiadomiła wspólników zamiar przekształcenia spółki cywilnej w PSA-RD możliwy przebieg postępowania zawiadomienie wspólników - nr 1 zawiadomienie wspólników - nr 2 treść zawiadomienia

Krok: zamiar przekształcenia spółki cywilnej w PSA-RD

W umowie PSA akcjonariusze mogą postanowić, że decydują się na system monistycznego zarządzania PSA w postaci powołania Rady Dyrektorów; nazwa tego organu pochodzi z systemu anglosaskiego, tzw.-board of directors; szerzej w tym zakresie por. uzasadnienie do projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej, s. 70–71. W takiej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy Tytułu. III, Działu Ia, Rozdziału.3 Organy spółki., Oddział 1. Przepisy ogólne art. 30052-61 k.s.h., jak również właściwe tylko dla tego organu w strukturze PSA jakim jest Rada Dyrektorów art. 30073-79 k.s.h. Ustawodawca we wskazanej powyżej regulacji prawnej określił uprawnienia Rady Dyrektorów PSA, jej skład, jak również ogólne zasady funkcjonowania, w tym powoływanie, odwoływanie, a także zawieszenia w wykonywanych czynnościach (z tzw. ważnych powodów) jej członków, czyli poszczególnych Dyrektorów.

Warto zauważyć, że w PSA alternatywnym systemem (modelem) zarządzania jest, tzw. dualistyczny; polega on na ustanowieniu w umowie PSA zarządu (por. art. 30062 k.s.h. i nast.) oraz rady nadzorczej, (por. art. 30052 § 1-2 k.s.h., art. 30068 k.s.h. i nast. ). Jest to zgodne z art. 30052 § 1 k.s.h., który stanowi, że można ustanowić zarząd (tzw. dualistyczny system (model) zarządzania PSA) albo radę dyrektorów (tzw. monistyczny system (model) zarządzania PSA).

Jak już zaznaczono, w monistycznym systemie (modelu) zarządzania PSA Rada Dyrektorów jest organem ustanawianym obowiązkowo-obligatoryjnie (por. art. 30052 § 3 k.s.h., art. 38 k.c.). W przypadku gdy w Rozdziale 3. Oddział 1. Przepisy ogólne (art. art. 30052-art. 30061 k.s.h.) ustawodawca wspomina o organie, należy przez to rozumieć odpowiednio zarząd, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.

Tym samym, Rada Dyrektorów stanowi stały element struktury prawnej PSA, który działa za osobę prawną (por. art. 38 k.c.), tj. PSA w ramach jej zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. W praktyce gospodarczej oznacza to, że Rada Dyrektorów nie może być fakultatywnie powołana w systemie dualistycznego zarządzania PSA (czyli zarząd i rada nadzorcza). Jest to związane z tym, że jej główne kompetencje zostały w tym systemie w części przydzielone zarządowi (tzw. prowadzenie spraw i reprezentacja por. art. 30062 k.s.h. i nast.) oraz radzie nadzorczej (nadzór nad prowadzeniem spraw spółki por. art. 30052 § 1-2 k.s.h., art. 30068 k.s.h. i nast.).

Należy podkreślić, że obok Rady Dyrektorów w PSA zawsze występuję w jej strukturze normatywnej jeszcze jeden inny organ, tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy (por. art. 30080-101 k.s.h.). A zatem, obok tych dwóch organów w PSA nie mogą funkcjonować inne, dodatkowe organy, przykładem może być rada nadzorcza czy też komisja rewizyjna.

W złożonym procesie przekształcenia spółki cywilnej w PSA-RD kolejną czynnością w ramach fazy menedżerskiej jest zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Czynność ta łączy się z prawem wspólników do informacji.

Czynności te zamykają pierwszą część procesu przekształcenia i należą do tzw. czynności przygotowawczych.

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną-RD dalej jako PSA-RD zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w Rozdziale 1. Przepisy ogólne (art. 551–570 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W myśl art. 551 § 2 k.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4–6 k.s.h.

Do przekształcenia o którym mowa w art. 551 § 2 k.s.h. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym, że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 k.s.h. (por. art. 551 § 3 k.s.h.). Zgodnie z art. 26 § 5 k.s.h. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka cywilna staje się spółką handlową. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i § 3 należy stosować odpowiednio.

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (por. art. 860 § 1 k.c.).

Krok: spółka nie zawiadomiła wspólników

W przypadku gdy spółka cywilna nie przeprowadziła czynności w postaci zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu, to w takiej sytuacji nie mogą być podejmowane kolejne czynności w procesie przekształcenia spółki.