Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska

Celem procedury regulującej proces przekształcenia Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem dalej jako PSA w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) jest omówienie uchwały o przekształceniu i jej treści, a także możliwości jej zaskarżenia.

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę partnerską z zarządem (art. 97 k.s.h.) - cz. 2 faza właścicielska PSA PSA procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku zamiar przekształcenia PSA w SP - zarząd uchwała o przekształceniu nie została podjęta w odpowiedniej formie podjęcie uchwały o przekształceniu możliwy przebieg postępowania forma uchwały o jej przyjęciu treść uchwały o przekształceniu zaskarżenie uchwały o przekształceniu

Krok: zamiar przekształcenia PSA w SP - zarząd

Jak stanowi przepis art. 3001 § 1 k.s.h. PSA może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. PSA nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (por. art. 3001 § 2 k.s.h.). Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie PSA (por. art. 3001 § 3 k.s.h.). Dodatkową cechą PSA jest to, że akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (por. art. 3001 § 4 k.s.h.).

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej dalej jako PSA w spółkę partnerską gdzie powołano zarząd (art. 97 k.s.h.) zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w Rozdziale 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575–5761 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

Zgodnie z art. 575 k.s.h. przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań wskazanych w Rozdziale 1 (Przepisy ogólne–art. 551–570 k.s.h.), za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze (por. art. 575 k.s.h.).

Uchwała o przekształceniu PSA w spółkę partnerską gdzie powołano zarząd (art. 97 k.s.h.) rozpoczyna kolejny etap procedury przekształcenia określany jako tzw. faza właścicielska.

Warto zaznaczyć, że procesowi przekształcenia nie może podlegać spółka, która jest w likwidacji, jak również taka, która rozpoczęła podział majątku, a także spółka w upadłości (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się: 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (por. art. 559 k.s.h.) (tzw. faza menedżerska, por. art. 556 pkt 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 556 k.s.h., LEX/el, 2021.

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia jest obowiązek zawiadomienia wspólników-akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki (por. art. 560 k.s.h.) oraz podjęcie uchwały o przekształceniu (por. art. 556 pkt 2 k.s.h.). Także należy powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących jej sprawy i reprezentujących ją (por. art. 556 pkt 3 k.s.h.).

Złożony proces przekształcenia spółki zamyka obowiązek zgłoszenia spółki przekształconej do sądu rejestrowego (por. art. 556 pkt 5 k.s.h.).

W procesie przekształcenia PSA w spółkę osobową ustawodawca przyjął konstrukcję tożsamości podmiotu przed i po dniu przekształcenia, (por. art. 552 k.s.h.). Konsekwencją tego jest kontynuacja praw i obowiązków spółki przekształcanej przez spółkę przekształconą, (por. art. 553 k.s.h.). Jednocześnie kontynuacją zostali objęci wspólnicy-akcjonariusze oraz firma, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 552 i art. 553 k.s.h., LEX/el, 2021.

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej nieruchomości łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: podjęcie uchwały o przekształceniu

Zgodnie z art. 563 § 2 k.s.h. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy przekształcającej się PSA w uchwale o przekształceniu składa oświadczenie o zmianie formy prawnej. W tym przypadku jest to forma prawna w postaci spółki partnerskiej gdzie powołano zarząd (art. 97 k.s.h.). W praktyce gospodarczej , uchwała o przekształceniu określa ustrój spółki przekształconej.