Kidyba Andrzej, Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę jawną - cz. 1A faza menadżerska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Autorzy:

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę jawną - cz. 1A faza menadżerska

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę jawną - cz. 1A faza menadżerska

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę jawną - cz. 1A faza menedżerska

Faza menedżerska w procesie przekształcenia Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem dalej jako PSA w spółkę jawną ma na celu omówienie planu przekształcenia. Opracowano także elementy, które składają się na plan przekształcenia oraz załączniki, jakie obowiązkowo należy przygotować do planu przekształcenia.

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej z zarządem w spółkę jawną - cz. 1A faza menadżerska PSA PSA plan przekształcenia zostaje poddany badaniu przez biegłego rewidenta załączniki do planu przekształcenia treść planu przekształcenia określenie wartości majątku PSA procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku należy podjąć uchwałę o przyjęciu planu przekształcenia forma uchwały o przyjęciu planu przekształcenia czy uchwała o przyjęciu planu przekształcenia została podjęta w odpowiedniej formie? sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia projekt umowy SJ projekt uchwały w sprawie przekształcenia zamiar przekształcenia PSA w SJ plan przekształcenia sporządzenie planu przekształcenia czy plan przekształcenia jest skuteczny prawnie? nie jest podejmowana uchwała o przyjęciu planu przekształcenia nie tak nie tak

Krok: zamiar przekształcenia PSA w SJ

Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (tzw. faza menedżerska por. art. 556 pkt 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 556 k.s.h., LEX/el, 2021.

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia jest obowiązek zawiadomienia wspólników-akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki (por. art. 560 k.s.h.) oraz podjęcie uchwały o przekształceniu (por. art. 556 pkt 2 k.s.h.). Także należy powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących jej sprawy i reprezentujących ją (por. art. 556 pkt 3 k.s.h.).

Złożony proces przekształcenia spółki zamyka obowiązek zgłoszenia spółki przekształconej do sądu rejestrowego (por. art. 556 pkt 5 k.s.h.).

Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej dalej jako PSA w spółkę jawną zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w Rozdziale 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575–5761 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

Zgodnie z art. 575 k.s.h. przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań wskazanych w Rozdziale 1 (Przepisy ogólne–art. 551–570 k.s.h.), za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze (por. art. 575 k.s.h.).

Jak stanowi przepis art. 3001 § 1 k.s.h. Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. PSA nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (por. art. 3001 § 2 k.s.h.). Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie PSA (por. art. 3001 § 3 k.s.h.). Dodatkową cechą PSA jest to, że akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (por. art. 3001 § 4 k.s.h.).

Procesowi przekształcenia nie może podlegać spółka, która jest w likwidacji, jak również taka, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

W procesie przekształcenia PSA w spółkę osobową ustawodawca przyjął konstrukcję tożsamości podmiotu przed i po dniu przekształcenia, (por. art. 552 k.s.h.). Konsekwencją tego jest kontynuacja praw i obowiązków spółki przekształcanej przez spółkę przekształconą, (por. art. 553 k.s.h.). Jednocześnie kontynuacją zostali objęci wspólnicy-akcjonariusze oraz firma, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 552art. 553 k.s.h., LEX/el, 2021.

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej nieruchomości łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: plan przekształcenia

Plan przekształcenia jest jednym z dokumentów koniecznych do przeprowadzenia procesu przekształcenia (por. art. 556 pkt 1 k.s.h.).

Przez plan przekształcenia należy rozumieć założenia przebiegu procesu przekształcenia, które z reguły zawierają porozumienia na płaszczyźnie określonych stanów faktycznych odnoszących się do spółki przekształcanej. Obejmuje on także uzgodniony model ustroju spółki przekształconej.

Plan przekształcenia występuje w ujęciu wąskim (por. art. 558 § 1 k.s.h.), jak również w ujęciu szerokim. W tym drugim wypadku obejmuje on dodatkowe dokumenty w postaci załączników. Zgodnie z art. 558 § 2 k.s.h. należą do nich: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki (por. art. 558 § 2 pkt 1 k.s.h.) oraz projekt umowy-statutu spółki przekształconej (por. art. 558 § 2 pkt 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el, 2021.

Także do planu przekształcenia należy dołączyć sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom-akcjonariuszom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, (por. art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el, 2021.

Treść planu przekształcenia w wąskim rozumieniu w myśl art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h. powinna zawierać co najmniej: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom-akcjonariuszom planu przekształcenia.

Zgodnie z art. 558 § 1 pkt 2 k.s.h. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową dodatkowo należy określić wartość godziwą akcji-udziałów wspólników.