Przebieg aukcji elektronicznej - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Przebieg aukcji elektronicznej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 7 października 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Przebieg aukcji elektronicznej

Przebieg aukcji elektronicznej

Przebieg aukcji elektronicznej

Nowelizacja p.z.p. z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniła przesłanki stosowania aukcji elektronicznej wskazując m.in. na dodatkowe obowiązki zamawiającego w tym zakresie.

Zgodnie z art. 91a ust. 1 p.z.p. zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców. Dotyczy to tylko tych sytuacji, w której postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem oraz jeżeli można w sposób precyzyjny określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Ustawodawca wprowadził możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umów ramowych w przypadkach wskazanych w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b i c p.z.p. oraz w ramach dynamicznego systemu zakupów.

Aukcji elektronicznej nie stosuje się w przypadku zamówień, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, jeżeli nie można ich poddać automatycznej ocenie.

Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeniu do aukcji elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej

Nowością jest również możliwość przeprowadzania aukcji elektronicznej wieloetapowej.

Krok: zamawiający zamierza prowadzić aukcję elektroniczną

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem i przedmiotem zamówienia nie są świadczenia o charakterze intelektualnym, których nie można poddać automatycznej ocenie, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeśli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców i złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przebieg aukcji elektronicznej wykonawca wykonawca złożenie postąpienia odebranie zaproszenia do udziału w aukcji analiza zaproszenia zamawiający zamawiający zaproszenie wykonawców do aukcji zamknięcie aukcji wybór najkorzystniejszej oferty brak możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej przyjęcie postąpienia zamawiający zamierza prowadzić aukcję elektroniczną czy złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu? prowadzenie aukcji czy aukcję elektroniczną przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu? tak nie tak nie

Krok: czy aukcję elektroniczną przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu?

Informacja o aukcji elektronicznej powinna zostać zamieszczona w treści ogłoszenia o zamówieniu (lub w SIWZ), zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, o ile zamawiający planuje ją przeprowadzić, i winna uwzględniać następujące aspekty:

– elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej;

– wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;

– informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia;

– informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

– warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień, które, w stosownych przypadkach, wymagane będą podczas licytacji;

– informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń,

– wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Ustawa p.z.p. nie wymaga, aby była to strona WWW zamawiającego. W tym celu zamawiający może się posłużyć każdą stroną, na której zostanie zamieszczona platforma do prowadzenia takiej aukcji.