Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Promulgacja uchwały o planie miejscowym lub jego zmianie

Promulgacja uchwały o planie miejscowym lub jego zmianie

Promulgacja uchwały o planie miejscowym lub jego zmianie

Ogłoszenie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego w dzienniku urzędowym województwa stanowi warunek uzyskania przez ten akt mocy powszechnie obowiązującej. Dzień publikacji w dzienniku promulgacyjnym nie jest jednocześnie dniem wejścia w życie uchwały. Ustawodawca przesuwa ten moment i wymaga, aby vacatio legis planu miejscowego było nie krótsze niż 14 dni liczone od dnia publikacji. Organem uprawnionym do rozstrzygnięcia o długości vacatio legis jest rada gminy podejmująca uchwałę w sprawie planu miejscowego.

Publikacja uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Krok: podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego

Podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego składa się z kilku następujących po sobie etapów. Kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie radzie gminy. Przed podjęciem uchwały rada ma obowiązek dokonać wszechstronnej analizy przedłożonego jej projektu planu i rozstrzygnąć m.in. o tym, czy projekt mpzp nie narusza ustaleń studium oraz o nieuwzględnionych uwagach wniesionych do projektu planu.

„Rada gminy wyznacza termin wejścia w życie planu miejscowego, jednakże nie może być to termin krótszy niż 14 dni liczony od dnia publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym” (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2013, s. 273).

Krok: przekazanie uchwały organowi wykonawczemu gminy

Rada gminy przekazuje organowi wykonawczemu gminy uchwałę o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego wraz z załącznikami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację