Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestri - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestri

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestri

Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestri

Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestru

Postępowanie naprawcze po wpisaniu prostej spółki akcyjnej do rejestri PSA zarząd PSA zarząd uzupełnienie braków formalnych czy zastosowano się do wezwania sądu czy zastosowano się do wezwania sądu sąd rejestrowy sąd rejestrowy ponowne wyznaczenie terminu do uzupełnienia braków formalnych nałożenie grzywny na członków organu zarządzającego spółki wszczęcie postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego stwierdzenie braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa wyznaczenie terminu do uzupełnienia braków formalnych czy odstąpiono od postępowania przymuszającego? nałożenie grzywny na członków organu zarządzającego spółki termin wyznaczony przez sąd rejestrowy tak nie termin wyznaczony przez sąd rejestrowy tak nie nie tak

Krok: stwierdzenie braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa

Do stwierdzenia braków zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS może dojść na skutek działania sądu rejestrowego z urzędu, bądź na wniosek osób mających interes prawny.

Krok: wyznaczenie terminu do uzupełnienia braków formalnych

Sąd rejestrowy, po stwierdzeniu braków, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. Wezwanie zawiera rygor nałożenia grzywny na członków organu zarządzającego spółki.