Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Polski Ład – Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne podatnik podatnik czy podatnik będzie posiadał udziały przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy? podatnik może skorzystać z ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne podatnik nie może skorzystać z ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) czy podatnik poniósł podlegające odliczeniu w ramach ulgi wydatki? czy wspólnikiem ASI jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w ASI sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej? czy podatnik zawarł z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki ASI oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej inwestycji ASI oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji)? czy w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, w której ASI posiada udziały, ta ASI i spółka kapitałowa była z podatnikiem podmiotem powiązanym? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może skorzystać z ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

Z dniem 1.01.2022r. został dodany art. 26hc ustawy z26.07.1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2021r. poz.1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., określający ulgę dla podatników inwestujących walternatywne spółki inwestycyjne, tj. spółki, októrych mowa wart. 8a ustawy z27.05.2004r. ofunduszach inwestycyjnych izarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z2021r. poz.605 ze zm.) (zob. art. 5a pkt 14au.p.d.o.f.).

Krok: czy podatnik poniósł podlegające odliczeniu w ramach ulgi wydatki?

W ramach ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne odliczane mogą być wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

1) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub

2) spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:

a) posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

b) będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika (zob. art. 26hc ust. 1 u.p.d.o.f.).