Przybysz Piotr, Otwarcie ofert

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu (art. 107c § 1 u.p.e.a.).

Komisja powołana przez organ egzekucyjny otwiera oferty i ogłasza wynik przetargu. Otwiera się wyłącznie oferty złożone przez oferentów obecnych przy otwieraniu ofert. Wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu zostaje niezwłocznie ogłoszony.

Krok: rozpoczęcie czynności otwarcia ofert

Komisja powołana przez organ egzekucyjny przeprowadza postępowanie przetargowe, w toku którego następuje otwarcie ofert. Czynność ta odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu (art. 107c § 1 u.p.e.a.).

Otwarcie ofert zobowiązany, wierzyciel, uczestnik licytacji zobowiązany, wierzyciel, uczestnik licytacji skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu przetargu ofert nabywca nabywca uzyskanie prawa nabycia przedmiotu przetargu uiszczenie ceny nabycia ruchomości odebranie ruchomości organ egzekucyjny komisja organ organ egzekucyjny komisja organ otwarcie ofert złożonych przez uczestników przetargu ustalenie oferty z najkorzystniejszą ceną stwierdzenie utraty prawa nabycia przedmiotu przetargu i prawa do zwrotu wadium czy zaoferowano cenę wywołania lub wyższą? oczekiwanie na zapłatę przetarg ofert nie doszedł do skutku sporządzenie protokołu postępowania przetargowego czy nabywca uiścił cenę nabycia? rozpoczęcie czynności otwarcia ofert pobranie wadium od osób przystępujących do przetargu ofert czy jest obowiązek złożenia wadium? czy przy otwarciu ofert jest obecny co najmniej jeden oferent? wydanie rzeczy nabywcy tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: czy jest obowiązek złożenia wadium?

Osoby przystępujące do przetargu ofert są zobowiązane do złożenia wadium, jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 10.000 zł. Wadium jest wnoszone w wysokości 1/10 wartości szacunkowej (art. 105b § 1 u.p.e.a.). Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży. Wadium nie jest zwracane w przypadku utraty prawa wynikłego z przybicia (art. 105d § 1 u.p.e.a.).Pozostałym licytantom zwraca się wadium.