Skubiszak-Kalinowska Irena, Opisanie przedmiotu umowy koncesji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Opisanie przedmiotu umowy koncesji

Opisanie przedmiotu umowy koncesji

Opisanie przedmiotu umowy koncesji

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 1 u.k.r.b.u. zamawiający jest zobowiązany zamieścić już w ogłoszeniu o koncesji (albo innych dokumentach koncesji) opis przedmiotu umowy koncesji. Zasady jego przygotowywania zostały przez ustawodawcę określone w art. 26 i 27 u.k.r.b.u. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podnoszono: „w ślad za postanowieniem art. 36 dyrektywy koncesyjnej, że dokumenty koncesji będą określać wymagane cechy robót budowlanych lub usług, będących przedmiotem umowy koncesji, odnoszące się do wymogów technicznych i funkcjonalnych. Jednocześnie pewne cechy charakterystyczne robót budowlanych lub usług, będących przedmiotem umowy koncesji będą mogły mieć odniesienie również do określonego procesu produkcyjnego, realizacji zamówionych robót budowlanych lub świadczenia usług, pod warunkiem że będą one powiązane z przedmiotem umowy koncesji i proporcjonalne do jej wartości oraz celów, i obejmować w szczególności: poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich potrzeb, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ocenę zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub wymiary, terminologię, symbole, testy i metody testowania, oznakowanie oraz instrukcje użytkowania. Proponuje się wprowadzić regulację, że przedmiotu umowy koncesji nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub mogłoby prowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców lub produktów. Wyjątek będzie dotyczyć wyłącznie przypadków, w których nie jest możliwe opisanie przedmiotu umowy koncesji w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy «lub równoważne». Ponadto w świetle projektowanej regulacji nie będzie można odrzucić oferty z tego powodu, że roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem oferty, nie spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych, do których się ona odnosi, o ile wykonawca udowodni w ofercie za pomocą stosownych środków, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu umowy koncesji” (zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, Druk nr 612, s. 27 i n.).

Opisanie przedmiotu umowy koncesji zamawiający zamawiający przygotowanie opisu z dodatkowymi wymaganiami przygotowanie opisu bez dodatkowych wymagań określenie potrzeb i możliwości ich realizacji analiza rynku i gromadzenie materiałów do opisu przygotowanie opisu przedmiotu umowy koncesji czy wykonanie czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.? tak nie

Krok: określenie potrzeb i możliwości ich realizacji

Swoje prace zamawiający powinien rozpocząć od identyfikacji konkretnego projektu i ustalenia pożądanego wariantu jego realizacji. Ponadto powinien on także dokonać analizy swoich możliwości finansowych. W tym celu powinien przeprowadzić analizy przedrealizacyjne.

Podstawą ustalenia warunków współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między partnerów. W ramach dokonywanych analiz, związanych ze specyfiką przedsięwzięcia należy przede wszystkim wstępnie ustalić owe ryzyka, oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, dokonać podziału ryzyk z uwzględnieniem możliwości minimalizacji kosztów oraz wskazać wpływ potencjalnego ryzyka na dług publiczny. Natomiast analizy techniczne służą opracowaniu ostatecznej struktury techniczno-organizacyjnej projektu i obejmują badania różnych wariantów inwestycyjnych, możliwych do zastosowania technologii oraz rozwiązań funkcjonalnych. W ramach analizy technicznej badaniu podlega zagospodarowanie terenu (aktualne) oraz proponowane rozwiązanie jego zagospodarowania. Odpowiednie przeanalizowanie przedsięwzięcia w zakresie technicznym już w fazie przedrealizacyjnej pozwoli na uniknięcie wielu problemów w przyszłości, na etapie tworzenia dokumentacji dla wyboru partnera prywatnego, negocjacji umowy i realizacji przedsięwzięcia. Analizy techniczne pozwalają także na określenie zakresu robot budowlanych i utrzymaniowych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia. Dzięki opracowaniu analizy technicznej można zdefiniować zakres przedsięwzięcia oraz przewidzieć dodatkowe elementy inwestycyjne (np. doprowadzenie mediów, usunięcie kolizji drogowych, usprawnienie ruchu), których realizacja jest niezbędna dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Warto pamiętać także o analizach prawnych.

Krok: analiza rynku i gromadzenie materiałów do opisu

Zamawiający powinien dokonać analizy rozwiązań technicznych istniejących na rynku i zgromadzić materiały, tak aby możliwe było skonkretyzowanie wymagań.