Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego - OpenLEX

Kremens Karolina, Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego

Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego

Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego

Krok: wszczęcie postępowania o odtworzenie akt z urzędu

Decyzja o wszczęciu postępowania o odtworzenie akt co do zasady podejmowana jest z urzędu, np. gdy zachodzi potrzeba wznowienia postępowania, a jego akta zostały zagubione (por. NSA w Krakowie z dnia 13 lipca 1995 r., II AKz 305/95, KZS 1994, z. 4, poz. 22).

Krok: wniosek o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trybie art. 9 § 2 k.p.k. strony lub inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogły złożyć wniosek o wszczęcie tego postępowania (zob. np. SN w składzie 7 sędziów z dnia 31 maja 1994 r., WRN 63/94, OSNKW 1994, nr 11-12, poz. 68).

Odtworzenie akt postępowania sądowego prawomocnie zakończonego strona strona możliwe zachowanie strony otrzymanie postanowienia i dokumentów odmowa przedstawienia dokumentów otrzymanie wezwania dobrowolne przedstawienie dokumentów wniosek o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt sąd, w którym sprawa toczyła się w I instancji prezes sądu lub referendarz sądowy skład orzekający sąd, w którym sprawa toczyła się w I instancji prezes sądu lub referendarz sądowy skład orzekający otrzymanie dokumentów od strony otrzymanie wniosku zarządzenie o wpisaniu sprawy do repertorium "Ko" wezwanie stron i innych osób do złożenia wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy oraz dokumentów umożliwiających ich odtworzenie wszczęcie postępowania o odtworzenie akt z urzędu oczekiwanie na dokumenty przymusowe odebranie dokumentów sporządzenie uwierzytelnionych odpisów przekazanych przez strony dokumentów przesłanie postanowienia i zwrot przedstawionych dokumentów wydanie postanowienia co do odtworzenia akt postępowanie odtwarzające