Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego - OpenLEX

Kremens Karolina, Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego

Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego

Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego

Krok: potrzeba odtworzenia akt postępowania przygotowawczego

Akta postępowania przygotowawczego, które zaginęły albo zostały zniszczone odtwarza prokurator. Natomiast w sprawach, w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest uprawniony do prowadzenia takiego postępowania oraz wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed sądem może on także przeprowadzić postępowanie w przedmiocie odtworzenia akt. Na mocy art. 122 § 1 pkt 1 k.k.s. przez wyrażenie „prokurator” użyte w art. 160 § 4 k.p.k. rozumie się także „finansowy organ postępowania przygotowawczego”. W żadnym wypadku takie uprawnienie nie przysługuje natomiast policji i innym nie prokuratorskim organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Krok: wszczęcie postępowania o odtworzenie akt

Wszczęcie postępowania o odtworzenie akt postępowania przygotowawczego odbywa się z urzędu, gdy np. w toku prowadzonego postępowania akta zostaną zagubione lub zniszczone. Postępowanie to toczy się w jednostce, w której akta zostały zagubione lub zniszczone. Teoretycznie nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w trybie art. 9 § 2 k.p.k. strony lub inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogły złożyć wniosek o wszczęcie tego postępowania (zob. np. wyrok SN w składzie 7 sędziów z dnia 31 maja 1994 r., WRN 63/94, OSNKW 1994, nr 11-12, poz. 68). Taka inicjatywa strony będzie miała o wiele większe znaczenie w przypadku zakończonego już postępowania przygotowawczego. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której prokurator prowadzący postępowanie lub je nadzorujący nie zorientował się aż do chwili złożenia wniosku przez stronę, że akta sprawy zostały zniszczone lub zagubione.

W doktrynie przyjmuje się, że wszczęcie postępowania w sprawie odtworzenia akt postępowania sądowego następuje z chwilą wydania przez prezesa sądu (albo przewodniczącego wydziału lub upoważnionego sędziego) zarządzenia o wpisaniu sprawy do repertorium „Ko” (tak L.K. Paprzycki [w:] J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2006, s. 438). Tym samym wszczęcie postępowania nie wymaga wydania odrębnego postanowienia przez sąd, który będzie procedował w sprawie. Analogicznie należy przyjąć - w braku innych regulacji w tym zakresie - że wszczęcie postępowania o odtworzenie akt postępowania przygotowawczego również nie wymaga wydania postanowienia ani zarządzenia.

Odtworzenie akt postępowania przygotowawczego strona strona dobrowolne przedstawienie dokumentów możliwe zachowanie strony odebranie postanowienia otrzymanie wezwania odmowa przedstawienia dokumentów prokurator prokurator przymusowe odebranie dokumentów sporządzenie uwierzytelnionych odpisów przekazanych przez strony dokumentów przesłanie postanowienia i zwrot przedstawionych dokumentów wydanie postanowienia co do odtworzenia akt postępowanie odtwarzające otrzymanie dokumentów wszczęcie postępowania o odtworzenie akt wezwanie stron i innych osób do złożenia wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy oraz dokumentów umożliwiających ich odtworzenie potrzeba odtworzenia akt postępowania przygotowawczego oczekiwanie na dokumenty