Niewiadomski Zygmunt, Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej

Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej

Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej

Krąg osób obciążonych obowiązkami wynikającymi z wystąpienia katastrofy budowlanej jest dość szeroki, bowiem różne kategorie osób mogą się z tym zjawiskiem spotkać zarówno na etapie realizacji procesu budowlanego, jak i na etapie użytkowania obiektu. To, który podmiot w danym przypadku jest zobowiązany, jest uzależnione od okoliczności, czy obiekt, który uległ katastrofie, znajdował się w budowie, czy też był już legalnie użytkowany (T. Filipowicz [w:] Prawo budowlane. Komentarz, praca zbior. pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2014, komentarz do art. 75).

Obowiązki kierownika budowy, inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w razie katastrofy budowlanej podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany udzielenie doraźnej pomocy usunięcie skutków katastrofy czy nałożono obowiązek wykonania innych niezbędnych czynności? wykonanie nakazanych czynności czy zachodzi konieczność udzielenia doraźnej pomocy? opisanie stanu katastrofy i zmian w nim wprowadzonych uczestniczenie w postępowaniu wyjaśniającym wystąpienie katastrofy budowlanej oczekiwanie na decyzję w sprawie uporządkowania terenu katastrofy czy zachodzi konieczność przeprowadzenia akcji ratunkowej lub zabezpieczającej? przeciwdziałanie rozszerzeniu się skutków katastrofy i udzielenie doraźnej pomocy zawiadomienie o katastrofie budowlanej zabezpieczenie miejsca katastrofy tak nie tak nie tak nie

Krok: wystąpienie katastrofy budowlanej

Od chwili wystąpienia katastrofy budowlanej kierownik budowy (robót), inwestor, właściciel, zarządca lub użytkownik zobowiązany jest do wykonania szeregu czynności mających na celu umożliwienie prawidłowego przeprowadzenia procedury związanej z katastrofą budowlaną.

Krok: czy zachodzi konieczność przeprowadzenia akcji ratunkowej lub zabezpieczającej?